نهال انگور
خرید انواع نهال انگور

فروش 39 رقم از بهترین و پربارترین ارقام نهال انگور در نهالستان یشیل نهال با انواع پایه های رویشی ریشه کشت بافت آزمایشگاهی ، پیوندی و پایه بذری به صورت ریشه باز و گلدانی خدمت شما مشتریان به صورت عمده و خرده انجام می شود.

لیست قیمت خرید نهال انگور

نهال انگور بلک ویلیام

نهال انگور بلک ویلیام

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور بلک ویلیام دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور بلک ویلیام ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور بلک ویلیام ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور بلک ویلیام کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور بلک ویلیام ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 330000تومان

نهال انگور پیکامی

نهال انگور پیکامی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور پیکامی دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور پیکامی ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور پیکامی ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور پیکامی کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور پیکامی ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 100000تومان

نهال انگور ترکمن

نهال انگور ترکمن

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور ترکمن دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور ترکمن ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور ترکمن ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور ترکمن کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور ترکمن ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 50000تومان

نهال انگور جوین

نهال انگور جوین

 • زمان‌گلدهی:دیربرگ
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور جوین دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور جوین ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور جوین ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور جوین کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور جوین ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 60000تومان

نهال انگور خلیلی

نهال انگور خلیلی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور خلیلی دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور خلیلی ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور خلیلی ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور خلیلی کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور خلیلی ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 50000تومان

نهال انگور ردکانت

نهال انگور ردکانت

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور ردکانت دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور ردکانت ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور ردکانت ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور ردکانت کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور ردکانت ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 220000تومان

نهال انگور رد گلوب

نهال انگور رد گلوب

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور رد گلوب دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور رد گلوب ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور رد گلوب ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور رد گلوب کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور رد گلوب ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 180000تومان

نهال انگور شانی

نهال انگور شانی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور شانی دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور شانی ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور شانی ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور شانی کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور شانی ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 50000تومان

نهال انگور شاهرودی

نهال انگور شاهرودی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور شاهرودی دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور شاهرودی ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور شاهرودی ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور شاهرودی کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور شاهرودی ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 50000تومان

نهال انگور شرابی شیرازی

نهال انگور شرابی شیرازی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور شرابی شیرازی دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور شرابی شیرازی ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور شرابی شیرازی ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور شرابی شیرازی کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور شرابی شیرازی ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 50000تومان

نهال انگور شصت عروس

نهال انگور شصت عروس

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور شصت عروس دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور شصت عروس ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور شصت عروس ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور شصت عروس کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور شصت عروس ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 50000تومان

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شمشیری

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور شمشیری دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور شمشیری ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور شمشیری ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور شمشیری کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور شمشیری ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 60000تومان

نهال انگور شیرازی

نهال انگور شیرازی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور شیرازی دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور شیرازی ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور شیرازی ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور شیرازی کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور شیرازی ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 50000تومان

نهال انگور عسگری زرد و قرمز

نهال انگور عسگری زرد و قرمز

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور عسگری زرد و قرمز دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور عسگری زرد و قرمز ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور عسگری زرد و قرمز ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور عسگری زرد و قرمز کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور عسگری زرد و قرمز ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 45000تومان

نهال انگور قزل اوزوم

نهال انگور قزل اوزوم

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور قزل اوزوم دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور قزل اوزوم ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور قزل اوزوم ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور قزل اوزوم کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور قزل اوزوم ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 60000تومان

نهال انگور کاردینال

نهال انگور کاردینال

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور کاردینال دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور کاردینال ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور کاردینال ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور کاردینال کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور کاردینال ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 220000تومان

خرید نهال انگور کشمشی

خرید نهال انگور کشمشی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت خرید نهال انگور کشمشی دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی خرید نهال انگور کشمشی ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری خرید نهال انگور کشمشی ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه خرید نهال انگور کشمشی کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو خرید نهال انگور کشمشی ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 60000تومان

نهال انگور کندری

نهال انگور کندری

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور کندری دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور کندری ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور کندری ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور کندری کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور کندری ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 85000تومان

نهال انگور مکیاج

نهال انگور مکیاج

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور مکیاج دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور مکیاج ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور مکیاج ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور مکیاج کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور مکیاج ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 220000تومان

نهال انگور موسکات

نهال انگور موسکات

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور موسکات دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور موسکات ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور موسکات ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور موسکات کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور موسکات ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 280000تومان

نهال انگور مویز بی دانه

نهال انگور مویز بی دانه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور مویز بی دانه دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور مویز بی دانه ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور مویز بی دانه ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور مویز بی دانه کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور مویز بی دانه ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 85000تومان

نهال انگور ازبکستانی

نهال انگور ازبکستانی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور ازبکستانی دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور ازبکستانی ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور ازبکستانی ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور ازبکستانی کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور ازبکستانی ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 50000تومان

نهال انگور الحقی

نهال انگور الحقی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور الحقی دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور الحقی ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور الحقی ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور الحقی کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور الحقی ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 50000تومان

نهال انگور آلفونسه

نهال انگور آلفونسه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور آلفونسه دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور آلفونسه ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور آلفونسه ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور آلفونسه کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور آلفونسه ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 280000تومان

نهال انگور پرلت

نهال انگور پرلت

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور پرلت دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور پرلت ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور پرلت ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور پرلت کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور پرلت ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 180000تومان

نهال انگور تبرزه

نهال انگور تبرزه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور تبرزه دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور تبرزه ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور تبرزه ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور تبرزه کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور تبرزه ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 85000تومان

نهال انگور دیزماری

نهال انگور دیزماری

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور دیزماری دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور دیزماری ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور دیزماری ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور دیزماری کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور دیزماری ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 60000تومان

نهال انگور رازقی

نهال انگور رازقی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور رازقی دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور رازقی ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور رازقی ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور رازقی کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور رازقی ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 50000تومان

نهال انگور سفید و قرمز بی دانه

نهال انگور سفید و قرمز بی دانه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور سفید و قرمز بی دانه دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور سفید و قرمز بی دانه ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور سفید و قرمز بی دانه ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور سفید و قرمز بی دانه کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور سفید و قرمز بی دانه ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 55000تومان

نهال انگور سیاه سردشت

نهال انگور سیاه سردشت

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور سیاه سردشت دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور سیاه سردشت ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور سیاه سردشت ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور سیاه سردشت کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور سیاه سردشت ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 50000تومان

نهال انگور شامپاین

نهال انگور شامپاین

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور شامپاین دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور شامپاین ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور شامپاین ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور شامپاین کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور شامپاین ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 220000تومان

نهال انگور صاحبی سیاه

نهال انگور صاحبی سیاه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور صاحبی سیاه دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور صاحبی سیاه ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور صاحبی سیاه ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور صاحبی سیاه کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور صاحبی سیاه ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 60000تومان

نهال انگور فخری

نهال انگور فخری

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور فخری دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور فخری ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور فخری ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور فخری کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور فخری ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 80000تومان

نهال انگور فرانسوی

نهال انگور فرانسوی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور فرانسوی دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور فرانسوی ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور فرانسوی ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور فرانسوی کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور فرانسوی ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 120000تومان

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور فلیم سیدلس

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور فلیم سیدلس دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور فلیم سیدلس ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور فلیم سیدلس ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور فلیم سیدلس کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور فلیم سیدلس ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 180000تومان

نهال انگور کریمسون سیدلس

نهال انگور کریمسون سیدلس

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور کریمسون سیدلس دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور کریمسون سیدلس ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور کریمسون سیدلس ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور کریمسون سیدلس کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور کریمسون سیدلس ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 180000تومان

نهال انگور لعل سیاه بی دانه

نهال انگور لعل سیاه بی دانه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور لعل سیاه بی دانه دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور لعل سیاه بی دانه ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور لعل سیاه بی دانه ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور لعل سیاه بی دانه کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور لعل سیاه بی دانه ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 160000تومان

نهال انگور وایت کارنت

نهال انگور وایت کارنت

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور وایت کارنت دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور وایت کارنت ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور وایت کارنت ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور وایت کارنت کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور وایت کارنت ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 220000تومان

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور یاقوتی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • در نهالستان یشیل نهال در خت انگور در دو مدل ریشه کشت بافت آزمایشگاهی و قلمه {تواناخ} تولید و به فروش می رسد.
 • رقم ریشه کشت بافت نهال انگور یاقوتی دارای عمر بسیار بالایی هست ، باردهی نهال انگور یاقوتی ریشه کشت بافت از همان سال اول کاشت شروع می شود ، مقاومت و رشد این نهال در مقابل سرما و گرمای شدید و بیماری های و آفات بسیار عالی می باشد.
 • آبیاری نهال انگور یاقوتی ریشه کشت بافت یک سوم نهال قلمه می باشد
 • ریشه نهال انگور یاقوتی کشت بافت تل مویی مثل مو های سر انسان می باشد و در زمین کشاورزان و باغدارن تبدیل به ریشه میخی می شود . این امر باعث گیرای صد در صدی نهال می شود از خرید نهال انگور یا همان مو نهال انگور یاقوتی ریشه کشت بافت اطمینان خاطر داشته باشید

قیمت : 85000تومان

برای خرید نهال منتظر فردا نباش، همین الان با ما در تماس باش

یشیل نهال با ضمانت واقعی بازگشت کالا، ارائه ی فاکتور و قیمت رقابتی، یک انتخاب مطمئنِ✔

ضمانت بازگشت کالا

ارسال طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت

ضمانت اصالت کالا

صدور فاکتور رسمی

فهرست مطالب

نهال انگور

 نهال انگور به نهالی گفته میشود که جوانه های تازه ای از بذر حبه های انگور روییده باشد و بتواند رشد کرده و استحکام مناسبی بگیرد.انگور یکی از میوه های متداول در رژیم غذایی افراد است و انوع و اقسام مختلفی دارد . به ضرس قاطع می توان گفت که این میوه یکی از متنوع ترین میوه ها می باشد که هر کدام از انواع آن در مناطق آب و هوایی مختلفی کشت می شود . از جمله شهرستان هایی که انگور آن نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور هم طرفداران زیادی دارد و سالیانه انبوهی از آن صادر می شود کاشمر و ارومیه است که در دو فصل متفاوت این میوه را به بازار عرضه می کنند . نهالستان یشیل نهال دارای بیش از 40 رقم از مرغوب ترین ارقام تجاری انگور است که عبارتند از : انگور خلیلی ، انگور وایت کارنت ، انگور کندری ، انگور کشمشی ، انگور فخری ، انگور کاردینال ، انگور ردگلوب ، انگور تبرزه ، انگور شصت عروس ، انگور شامپاین ، انگور سیاه سردشت ، انگور چشم گربه ای ، انگور شانی ، انگور قزل اوزوم ، انگور آلفونسه ، انگور صاحبی سیاه ، انگور جوین ، انگور سیدلس ، انگور مکیاج ، انگور دیزماری ، انگور یاقوتی ، انگور ردکارنت ، انگور پیکامی ، انگور شمشیری ، انگور سفید و قرمز بی دانه ، انگور ازبکستانی ، انگور ترکمن ، انگور شیرازی ، انگور فرانسوی ، انگور کریمسون سیدلس ، انگور پرلت ، انگور رازقی ، انگور عسگری زرد و قرمز ، انگور الحقی ، انگور لعل سیاه بی دانه ، انگور ریش بابا ، انگور مویز بی دانه ، انگور موسکات 

منظور از انگورریشه کشت بافت پایه رویشی چیست ؟ 

نهال های پایه رویشی از مدرن ترین و پرکاردبرد ترین نهال ها محسوب می شوند زیرا دارای ویژگی هایی هستند که نهال های پایه بذری از آن محروم است . در شرایط کشت بافت تغییراتی در ژنتیک گیاه داده می شود که به عنوان مثال گیاه دیرگل می گردد یعنی در فصل بهار دیرتر و بعد از سرمای دیررس بهاره گل می دهد یا مقاومت به سرما در آن تقویت شده و اگر شکوفه ها در معرض سرمای دیررس بهاره قرار گیرند نسبت به آن مقاوم خواهند بود . زودبازدهی ، مقاومت به گرمای شدید ، مقاومت به آفات و بیماری ها از ویژگی های دیگر نهال انگور پایه رویشی می باشد . 

نهال انگور را در چه آب و هوایی بکاریم ؟

انگور ، درختی سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف است که البته آب و هوای بسیار گرم می تواند میوه انگور را کاملاً از بین ببرد . همان طور که می دانید و حتماً مشاهده نموده اید در مناطق مختلف کشور درخت انگور کاشته می شود اما فصل باردهی و رسیدن میوه آن از نقطه ای به نقطه دیگر متفاوت است به عنوان مثال در شهرستان کاشمر در اواخر بهار شاهد رسیدن انگور این شهرستان خواهیم بود اما در شمال غرب و شهرستان ارومیه در شهریور ماه این محصول رسیده و برداشت آن ممکن است تا اواخر آبان ماه به طول بی انجامد . به صورت کلی دمای مناسب برای رشد این میوه بین 15 الی 40 درجه سانتی گراد و خارج از این محدوده انگور دچار سرمازدگی و گرما زدگی خواهد شد که در حالت اول پلاسیدن و چروکیدن میوه و در حالت اخیر شیره ای و له شدن میوه را منجر می شود . 

چگونه درخت انگور را پربار کنیم ؟

برای این که یک درخت انگور پربار و سالم داشته باشیم ابتدایی ترین کار آن است که از نهال انگور پایه رویشی کشت بافت استفاده کنیم و در مراحل بعد آبیاری منظم ، هرس به موقع ، کوددهی زمین و ... را در دستور کار قرار دهیم تا در فصل رشد و محصول دهی ، محصول باکیفیت و پربار تولید شود . 

تفاوت نهال انگور پایه رویشی و نهال انگور پایه بذری

نهال پایه رویشی مقاومت بیش تری در برابر بیماری ها و آفات از خود نشان می دهد و سازگاری بیش تری با خاک های نامرغوب دارد .

نهال پایه رویشی رشد طولی کمتری دارد که برداشت محصول را تسهیل می گرداند البته این ویژگی برای انگور که درختی رونده است و ارتفاعی نمی یابد چندان کارآمد نیست اما در عوض تمرکز رشد را بر روی شاخه ها و افزایش کیفیت و میزان محصولات می گذارد .

ریشه نهال انگور پایه بذری نتیجه جوانه زدن بذر انگور است اما نهال انگور پایه رویشی از روش هایی نظیر کشت بافت ، قلمه و پیوند به وجود می آید و در این بین نهال هایی که با روش کشت بافت تکثیر می شوند به دلیل ویژگی های منحصر به فرد ، خواهان بیش تری دارند .

مقاومت نهال پایه رویشی در برابر بی آبی ، کم آبی ، گرما و سرمای شدید ، عمر اقتصادی بالا ، پوست دهی بیشتر (تسهیل پیوند زنی) و ... موجب شده تا این روش جدید جایگزین روش ها و نهال های پیشین شود . 

از کجا نهال انگور بخریم ؟

نهال های آماده را بایستی از نهالستان معتبر تهیه نمایید پیش از آن می بایست از افراد کارکشته و مجرب در این زمینه پس و جو کرده و یا با انجام تحقیق نهالستان مورد نظر را انتخاب کرده و برای تهیه نهال می توانید به صورت حضوری و غیرحضوری (از طریق سایت) خرید نهال انگور را انجام دهید . 

آیا درخت انگور به هرس کردن احتیاج دارد ؟ 

بله درختان انگور هم مانند غالب گیاهان برای سلامتی و افزایش باردهی به هرس شدن نیاز مبرم دارند و این کار عمدتاً با دو هدف انجام می پذیرد یکی باردهی و دیگری افزایش میزان محصولات . هرس درخت انگور می تواند در دو فصل و با روش های مختلفی انجام پذیرد برای کسب اطلاعات بیش تر در این زمینه به مقاله کاشت نهال انگور مراجعه کنید . 

قیمت نهال انگور

می دانیم که کشورمان نرخ تورم بسیار بالایی دارد و شاهد افزایش روزانه کالاها و خدمات می باشیم . قیمت نهال انگور نیز از این مهلکه در امان نمانده و ممکن است پس از مدتی قیمت ، افزایش یا کاهش پیدا کند از طرفی بیش از چهل رقم نهال انگور در نهالستان یشیل نهال وجود دارد که هر یک علاوه بر رقم در نوع نهال و سن و ... با هم متفاوت هستند  بنابراین برای مشاهده قیمت نهال های انگور بهتر است به لیست محصولات مراجعه نمایید همچنین می توانید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل نموده و از قیمت محصول مورد نظر خود مطلع گردید . 

فروش نهال انگور 

اگر در شهرهایی با آب و هوای مناسب برای کاشت انگور زندگی می کنید حتماً تا به حال در خارج شهر مکان های گلخانه مانندی نظر شما را به خود جلب کرده است این تأسیسات متعلق به افرادی است که یا خود خزانه دار نهال انگورند و یا به صورت واسطه ای فروش نهال انگور را عهده دار شده اند . 

چگونه نهال انگور بکاریم ؟

با شخم زدن زمین به حالت پشته و جوب می توانید نهال انگور را روی پشته ها بکارید . عمق چاله ها باید 50 سانتی متر و نهال ها با فاصله مناسب از هم کاشته شوند . 

نهال انگور را به چه صورت آبیاری کنیم ؟

نهال انگور پایه رویشی در دو سه سال ابتدایی به دلیل ریشه های سطحی ، آب بیش تری نیاز دارند اما رفته رفته از میزان آن کاسته می شود در کل به دلیل آبکی و شیره ای بودن میوه انگور در فصل رشد به آبیاری منظم و اصولی احتیاج دارد . 

مرغوب ترین و پرفروش ترین رقم انگور

نمی توان برای این سؤال پاسخی قطعی یافت . رغبت کشاورزان برای خرید ارقام مختلف انگور متفاوت است برخی ارقام در منطقه ای خاص کشت و فروش بیش تری دارند و برخی دیگر کم تر کشت می شود و در منطقه ای دیگر عکس این قضیه مشهود است با این اوصاف انتخاب یک رقم انگور به عنوان مرغوب ترین ، کاملاً سلیقه ای است و چندان میسر نخواهد بود . 

چگونه بذر انگور را در گلدان بکاریم ؟

پس از انتخاب رقم و جمع آوری هسته های آن با ریختن آن ها در کاسه ای آب سلامت آن ها بسنجید و هسته های شناور مانده را دور بریزید . هسته های سالم انگور را به مدت 24 ساعت درون یک کاسه آب خیس کنید . یک سینی با عمق مناسب آماده کرده و درون آن را با پیت ماس پر کنید . هسته های انگور را در عمق 11 سانتی متری پیت ماس فرو کنید و به مدت 3 ماه در یخچال قرار دهید چرا که بذر انگور برای شروع فرآیند جوانه زنی و رشد به مدت 3 ماه به دمای 1 الی 3 درجه سانتی گراد احتیاج دارد . بهتر است این کار را در فصل زمستان انجام دهید تا با شروع بهار آن ها را در گلدان بکارید . 

نهال انگور کمیاب

برخی افراد برای مصرف شخصی یا حتی برخی کشاورزان ، علاقه مند به کاشت ارقام کمیاب و نادر نهال انگور هستند اما با مراجعه به نهالستان ها مشکلات عدیده ای مانند عدم موجودی یا قیمت گزاف این ارقام مواجه می شوند . 

لازم به ذکر است که نهالستان یشیل نهال با تنوع قریب به پنجاه رقم انگور رایج و کمیاب با قیمت مناسب ، آماده ارائه محصولات به شما عزیزان است کافی است با شماره تماس مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت محصول مورد نظر را به دست شما برسانند . 

نهالستان معتبر برای خرید نهال انگور

به دلیل تعدد نهالستان ها در سطح کشور ممکن است مشتریان با سردرگمی در انتخاب مواجه شوند . متأسفانه برخی افراد با توسل به وسایل متقلبانه سعی در فریب دیگران داشته و ممکن است آن محصولی را که باید به مشتری ارائه ندهند به همین علت و برای پیشگیری از هر نوع مشکل احتمالی ، بدون تحقیق و حصول اطمینان اقدام به خرید نهال نفرمایید .

نهالستان یشیل نهال با بیش از یک دهه سابقه ، به صورت مستقیم و بی واسطه تولید کننده و وارد کننده ارقام نهال انگور ایرانی و خارجی ، یکی از نهالستان های معتبر در سطح کشور می باشد و محصولات را با امن ترین و سریع ترین روش ها به دست شما مشتریان گرامی می رساند . 

با خرید نهال انگور از نهالستان یشیل به صورت حضوری و غیرحضوری ،  گواهی اعتبار اصالت کالا و تضمین باردهی دریافت نمایید . 

برای کسب اطلاعات بیش تر از طریق شماره تماس های موجود در سایت با مهندسین کادر فروش تماس حاصل فرمایید

بهترین ارقام نهال انگور برای کاشت در مناطق مختلف ایران 


انتخاب یک نهال خوب در پروسه پرورش می تواند تاثیر بالای داشته باشد و سود و بهروری شما را صد چندان کند.برای اینکه بتوانیم یک نهال خوب خریداری کنیم باید به دو مورد کلی توجه ویژه ای داشته باشیم ،یکی اطلاع از ویژگی های نهال مورد نظر و دیگری اطلاع از شرایط منطقه و محل پرورش با اطلاع داشتن از این دو مورد می توانید به یک نهال سازگار و متناسب با منطقه کاشت انتخاب کرده و یک پرورش فوق العاده پیش رو داشته باشید .
درختان انگور مانند دیگر گیاهان دارای ارقام بسیار زیادی هستند که هر یک از این ارقام  ویژگی های مختص به خود را داشته و مناسب کاشت در یک منطقه  و اقلیم هستند ،مطمعنا همه ارقام نهال انگور با کیفیت نبوده و مناسب پرورش های اقتصادی نمی باشد ،به همین دلیل ما در این مقاله بهترین ارقام نهال انگور که برای کاشت در مناطق مختلف ایران مناسب هستند را با تمام ویژگی هایشان معرفی کرده ایم تا شما عزیزان با در دست داشتن اطلاعات کافی بتوانید بهترین و مناسب ترین رقم نهال انگور را تهیه کرده و کاشت کنید و در نتیجه یک پرورش موفق و پرسود را رقم بزنید.


نهال انگور لعل بیدانه 


نهال انگور لعل بیدانه یکی از بهترین ارقام نهال انگور است که در بین باغداران و پرورش دهندگان از شهرت خوبی برخوردار بوده و طرفدارن زیادی دارد .
این رقم از انگور دارای حبه های شیرین، درشت و بدون دانه به رنگ قرمز تیره است و به همین دلیل هم با نام لعل بیدانه شناخته می شود.نهال انگور لعل بیدانه در فصل بهار باردهی خود را آغاز کرده و در فصل پاییز محصول خود را به مرحله برداشت میرساند.
باردهی نهال لعل بیدانه از سال اول کاشت شروع شده و تا 80 سال ادامه دارد ، سن بلوغ نهال انگور لعل بیدانه در یک پرورش ایده آل سال چهارم است که البته هر ساله به میزان این باردهی افزوده می شود ، در اوج باردهی هر درخت انگور لعل بیدانه قادر به 200 تا 300 کیلو محصولی دهی با کیفیت است.
یکی از مهمترین ویژگی های نهال انگور لعل بیدانه مقاومت آن در برابر بیماری های قارچی و آفات است .این رقم از نهال انگور مقاومت زیادی به گرما وسرمای شدید نداشته و مناسب ترین مناطق کاشت برای آن می تواند مناطقی با آب و هوای معتدل و کوهستانی باشد.خاک های مناسب برای کاشت این محصول ،خاک های سبک با زهکشی بالا است .


نهال انگور شرابی  


یکی دیگر از ارقام نهال انگورکه دارای کیفیت بالای بوده و در بین پرورش دهندگان از شهرت زیادی برخوردار است ،نهال انگور شرابی می باشد این رقم از انگور دارای طعم و رنگ فوقالعاده ای است و نه تنها برای مصارف میوه وخام خواری بسیار پربازخورد است بلکه  برای تهیه نوشیدنی و دلستر نیز از آن استفاده زیادی می شود.
نهال انگور شرابی مقاومت بالای در برابر سرما داشته و به همین دلیل یکی از ارقام مناسب جهت کاشت در مناطق سرد و کوهستانی محسوب می باشد.این رقم از انگور برای رشد نیاز به خاک های حاصلخیز با زهکشی بالا دارد و در شرایط مساعد و خوب می تواند بهترین عملکرد و باردهی را از خود نشان دهد.باردهی نهال انگور شرابی از سال دوم بوده و در سال پنجم به باردهی اقتصادی میرسد ،هر ساله بر میزان باردهی این رقم افزوده شده واین فرایند 80 سال ادامه دارد.


نهال انگور صاحبی 


نهال انگور صاحبی یکی از بهترین ارقام نهال انگور از نظر عملکرد ،مقاومت و طعم میوه است که در رشته کشاورزی و در میان باغداران و پرورش دهندگان  از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. ویژگی های منحصر به فرد این رقم از نهال انگور از جمله ؛طعم لذیذ میوه ، ظاهر مجلسی میوه ،مقاومت بالای ریشه به آفات و بیماری های شایع درختان انگور توانسته این رقم را یکی از بهترین ارقام نهال انگور معرفی کند.
طعم و رنگ میوه های انگور صاحبی یکی از مهمترین ویژگی های این رقم است که می توان از آن در تازه خواری ،عصاره گیره و تهیه کشمش استفاده نمود.از دیگر ویژگی های برجسته این رقم می توان به مقاومت آن در برابر سرما و سازگاری بالایش با انواع اقلیم ها اشاره نمود، نهال انگور صاحبی توان تحمل سرمای -6 درجه را به خوبی دارد و به همین دلیل می توان این نهال را در مناطق معتدل ،کوهستانی و سردسیر کاشت نمود و از آن انتظار بهترین عملکرد را داشت.
نهال انگور صاحبی در خاک های سبک با زهکشی بالا رشد خوبی دارد و از سال دوم باردهی خود را شروع می کند، آغاز باردهی اقتصادی این رقم از سال پنجم بوده و تا 70 سال ادامه دارد. نهال انگور صاحبی در فصل بهار شروع به گلریزی کرده و در اواخر فصل تابستان میوه های خود را به مرحله برداشت می رساند.


نهال انگور ترکمن زودرس 


یکی دیگر از ارقام با کیفیت و خوش طعم نهال انگور را می توان نهال انگور ترکمن دانست .این رقم از نهال انگور دارای رشد و محصول دهی عالی بوده و در عمده مناطق ایران کاشت و پرورش داده می شود.
یکی از بارزترین ویژگی های نهال انگور ترکمن که باعث شده افراد زیادی طالب کاشت این رقم در باغات خود شوند ،مقاومت آن در برابر بیماری های خاموش ،پودری و قارچی درختان انگور است.همچنین این رقم سازگاری بسیار خوبی با انواع اقلیم های آب و هوای داشته و مقاومت خوبی در برابر تنش های آبی دارد.
با توجه به مشخصه های ذکر شده نهال انگور ترکمن را می توان در عمده مناطق با آب و هوای کوهستانی ،معتدل و نسبتا گرم که دارای زمین های با خاک های غنی و بافت متوسط  کاشت نمود.
نهال انگور ترکمن دارای عمرمفید و محصول دهی بالای است، این رقم از نهال انگور از سال دوم کاشت در فصل بهار اولین محصول خود را به صورت نوبرانه به بار می نشاند و در اواخر فصل تابستان خوش های انگور شیرین و جذاب خود را آماده برداشت می کند.شروع باردهی اقتصادی در این رقم از سال پنجم شروع شده و تا 80 سال ادامه دارد.


نهال انگور یاقوتی


نهال انگور یاقوتی یکی دیگر از ارقام با کیفیت و خوش طعم نهال انگور در کشور است که با توجه به ویژگی های منحصر به فردش دارای طرفداران زیادی جهت کاشت و پرورش در ابعاد مختلف است.
نهال انگور یاقوتی دارای میوه های قرمز رنگ گردی است که دارای طعم و مزه بسیار شیرین و لذیذی می باشند.میوه این رقم از نهال انگور برای تازه خواری و فرآورده های مختلفی چون عصاره گیری،تهیه شیره وکشمش استفاده می شود و البته دارای بازار بسیار خوبی در فصل برداشت است.
عمر اقتصادی زیاد ،محصول دهی با کیفیت در تناژ بالا ، مقاومت خوب در برابر بیماری ها وآفات مختلف انگور و سازگاری خوبش با اقلیم های مختلف آب و هوای باعث شده نهال انگور یاقوتی یکی از بهترین ارقام نهال در بین درختان انگور شناخته شود همچنین بهترین و مناسب ترین خاک جهت کاشت نهال انگور یاقوتی را می توان خاک های سبک با زهکشی بالا دانست .
این رقم از انگور از سال دوم باردهی خود را شروع کرده و در سال پنجم به باردهی اقتصادی رسیده و تا 70 سال این محصول دهی ادامه دارد ،میزان باردهی هر درخت انگور یاقوتی در اوج رشد در یک پرورش استاندارد می تواند بالغ بر 200 کیلو محصول با کیفیت در هر درخت مو باشد. 


نهال انگورعسگری 


یکی از بهترین ارقام نهال انگور که بومی کشور ایران بوده و از چند صد سال پیش درکشورعزیزمان کاشت و پرورش داده شده است نهال انگور رقم عسگری است. این نهال انگور دارای خوشه های میوه با حبه های هسته دار در ابعاد بزرگ به رنگ زرد با طعمی بسیار شیرین هستند ،که در تازه خواری و تهیه کنسانتره می توان از آنها استفاده نمود.
نهال انگور عسگری یک رقم بومی قدیمی درکشورمان محسوب می شود و با سازگاری بالای که انواع اقلیم های آب و هوایی دارد در بیشتر نقاط کشور پرورش داده می شود همچنین این رقم توان رشد در مناطق سردسیر را داشته و  به خوبی شب های سرد زمستان رابا دمای 6- درجه سانتیگراد را تحمل می کند ، مناسب ترین مناطق جهت کاشت نهال انگورعسگری را می توان مناطقی با آب هوای معتدل ،کوهستانی و سرد دانست . از دیگر ویژگی های این رقم از نهال انگور می توان به مقاومت آن در برابر بیماری ها و آفات شایع درختان انگور اشاره نمود.
نهال انگور عسگری یک رقم زود بازده بوده و سال دوم کاشت باردهی نوبرانه خود را آغازکرده و از سال پنجم به باردهی اقتصادی می رسد.میزان  باردهی این رقم در اوج در هر درخت بین 100 تا 200 کیلوگرم بوده و عمر باردهی آن بین 60 تا 80 سال می باشد.


نهال انگور بیدانه قرمز و سفید 


در ارقام داخلی نهال انگور می توان بهترین و پر مخاطب ترین رقم نهال انگور را نهال انگور بیدانه قرمز و سفید دانست. این رقم با کیفیت با قدرت محصول دهی با کیفیت در تناژ بالا ،مقاومت در برابر بیماری های و سرما،بازار فروش داخلی و خارجی عالی ،همچنین خاصیت نگهداری درسردخانه به مدت طولانی و طعم بی نظیر محصول یکی از بهترین ارقام نهال انگور بشمار آمده و یک سرمایه گذاری بلند مدت عالی برای پرورش دهنده محسوب می شود.
نهال انگور بیدانه دارای خوشه های تشکیل شده از حبه های بدون هسته به قرمز و سفید هستند و از سال اول کاشت شروع به باردهی می کند،باردهی اقتصادی در این رقم از سال چهارم شروع شده و تا 80 سال ادامه دارد ، همچنین میزان محصول دهی در اوج رشد این نهال در یک پرورش استاندارد بالغ بر60 تا 80  تن در هکتار است .بازار فروش عالی و ماندگار این محصول یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد است که باعث شده این رقم در زمان برداشت در بازارهای داخلی و خارجی مشتریان زیادی داشته باشد وبسیار گران فروخته شود .
از دیگر ویژگی های نهال انگور بیدانه سفید و قرمز می توان به مقاومت بالای آن در برابر آفات و سرما اشاره نمود. افرادی که در مناطق سرد سیر که دارای زمستان های بسیار سرد است، زندگی می کنند به خیالی آسوده می توانند نهال انگور بیدانه قرمز و سفید را برای کاشت و پرورش انتخاب کنند.خاک مناسب جهت کاشت این رقم نهال را می توان خاک های حاصلخیز و سبک که دارای زهکشی بالای هستند دانست .


نهال انگور موسکات 


از دیگر ارقام نهال انگور به عنوان با کیفیت ترین رقم می توان به نهال انگور رقم موسکات اشاره نمود.این رقم از نهال انگور دارای محصول دهی بسیار با کیفیت و خوش طعم است که در فصل برداشت محصول ، بازار خوبی را به خود اختصاص می دهد و جزء ارقام اعیانی بشمار می آید.
نهال انگور موسکات مقاومت خوبی به سرما و یخبندان دارد و در عمده مواقع در مناطق کوهستانی و سرد سیر کاشت و پرورش داده می شود.این رقم از نهال انگور از سال دوم کاشت باردهی خود را آغاز کرده و در سال پنجم به باردهی اقتصادی می رسد ،طول عمر نهال انگور موسکات بین 60 تا 80 سال بوده که در اوج رشد بین 40 تا 50 محصول دهی با کیفیت دارد ، نوسان باردهی و عمر نهال بسته به کیفیت پرورش و سازگاری رقم با اقلیم منطقه است .


نهال انگور بلک سیدلس 


یکی از ارقام وارداتی با کیفیت نهال انگور که از چند دهه قبل وارد ایران شده و به دلیل کیفیت و بازدهی بالایش از ارقام با کیفیت شناخته می شود نهال انگور بلک سیدلس است .این رقم از نهال انگور دارای میوه های بزرگ، خوش طعم و عطر بیدانه ای با رنگ قرمز تیره است که در موارد مختلفی چون تازه خواری و تهیه فرآورده های مختلف از آن استفاده می شود.
نهال انگور بلک سیدلس مقاومت خوبی در برابر سرمای شدید نداشته و در یخبندان دچار ضعف وبیماری می شود به همین دلیل بهترین مناطق جهت کاشت این رقم می تواند مناطق با آب و هوای معتدل و گرم باشد ،در بخش های مرکزی کشور شاهد بیشترین کاشت برای این محصول هستیم .
عملکرد بالا و زود بازده بودن نهال انگور بلک سیدلس از دیگر مشخصه های این رقم است، نهال انگور بلک سیدلس ازسال دوم کاشت باردهی خود را آغازکرده و در سال پنجم به بلوغ باردهی میرسد ،هر ساله بر میزان باردهی این رقم از انگور افزوده می شود و در اوج باردهی به 50 تا 60 تن در واحد هکتار می رسد ،عمر محصول دهی در یک پرورش با کیفیت در این رقم  بین 60 تا 70 سال است .


نهال انگور رد کارنت و نهال انگور وایت کارنت 


یکی از لوکسترین ارقام وارداتی نهال انگور که دارای کیفیت ،طعم و باردهی فوق العاده ای است نهال انگور ردکارنت و وایت کارنت می باشد .این ارقام از نهال انگور دارای ظاهری بسیار متفاوت هستد و به همین دلیل جدا از همه ارقام شناخته می شوند.افرادی که قصد پرورش نهالی متفاوت و لوکس را دارند می توانند نهال انگور ردکارنت را برای این منظور انتخاب کرده و از پرورش آن لذت ببرند.
میوه نهال انگور رد کارنت خوشه های تشکیل شده از حبه های بسیار گرد وکوچک به رنگ قرمز آلبالویی و بدون هسته است که طعمی نظیرشبیه به میوه بلوبری دارد و این طعم و ظاهر میوه باعث شده در زمان فروش میوه انگور ردکارنت قیمت بالای داشته باشد. در رقم نهال انگور وایت کارنت میوه نهال انگور تمام شبیه به رقم رد کارنت است اما با رنگ سفید.
نهال انگور رد کارنت  و نهال انگور وایت کارنت یک رقم کشت بافت هستند و سازگاری بالای با مناطق مختلف دارد اما بهترین شرایط برای کاشت این رقم از انگور را می توان مناطقی با آب و هوای معتدل دانست که دارای زمین های با خاک های سبک ،مرغوب و با کیفیت هستند.
شروع باردهی نهال انگور رد کارنت از سال دوم بوده و سال پنجم بلوغ باردهی این رقم محسوب می شود،میزان طول عمر نهال انگور رد کارنت بین 50 تا 60 سال است.


نهال انگور وارداتی بلک ویلیام 


از دیگر ارقام وارداتی خاص در بهترین ارقام نهال انگور می توان به رقم بلک ویلیام اشاره نمود،این رقم با دارا بودن ظاهری بسیار متفاوت و طعمی بی نظیر یکی از پر طرفدارترین ارقام نهال انگور بشمار می آید.
نهال انگور بلک ویلیام که با نام های دیگر سوئیت شاپر یا سوئیت ویلیام نیز شناخته می شود یک رقم پربار است که دارای میوه های متفاوت با طعمی بینظیر می باشد ،خوشه های انگور بلک ویلیام از حبه های انگور کشیده به اندازه بند انگشت با رنگ سیاه تشکیل شده اند و هر درخت انگور در زمان اوج باردهی خود قادر به بار نشاندن دهها خوشه با کیفیت است که در بازار عرضه داخلی و خارجی با قیمت بسیار بالای به فروش میرسد.
نهال انگور بلک ویلیام دارای ریشه کشت بافت است و سازگاری بالای با انواع اقلیم های آب و هوایی دارد اما بهترین و سازگارترین مناطقی که می توان برای پرورش این رقم معرفی کرد ،مناطقی با آب و هوای معتدل و کوهستانی است.
نهال انگور بلک ویلیام دارای عمر باردهی خوبی بوده واز سال دوم محصول دهی خود را شروع می کند و در سال ششم به باردهی اقتصادی میرسد ،طول عمر مفید این رقم از نهال انگور بین 40 تا 50 سال تخمین زده می شود.


آماده سازی محل کاشت جهت کاشت بهترین ارقام نهال انگور 


حالا که با بهترین و مرغوب ترین ارقام نهال انگور و ویژگی های آنها اشنا شدید بهتر است مهم ترین نکات در مورد آماده سازی محل کاشت و خرید نهال را هم بدانید تا بتوانید یک پرورش موفق و سودده را آغاز کنید . برای این امر به مهمترین فاکتورهای پرورش در شروع کاشت اشاره خواهیم نمود.
1.قبل از هر عمل درمورد اقلیم و شرایط آب و هوای محل موردنظر جهت پرورش نهال انگور اطلاعات کافی بدست آورید و نسبت به آن یک رقم مناسب جهت کاشت انتخاب کنید.
2.با اینکه نهال انگور درخت سازگاری است و در انواع خاک ها رشد می کند اما برای یک پرورش سوده باید خاک زمین کاشت را بررسی کرده و در صورت بی کیفیت بودن آن را اصلاح کنید.جهت این امر بهتر است خاک مورد آزمایش قرار گرفته و قبل از کاشت تا عمق یکی متری شخم زده شود و با استفاده از کودهای مربوطه کمبود های آن برطرف شده و اصلاح شود ،بعد از کاشت نهال تا 6 ماه از کود استفاده نکنید زیرا ریشه نهال تازه کاشت شده ضعیف است و کود باعث سوختگی ریشه می شود ، در زمان کاشت مجاز هستید تنها از کود های ریشه زا مانند هیومیک اسیدجهت رشد بهتر ریشه استفاده کنید.
3. نسبت به ویژگی های نهال مورد نظر اطلاعت کافی بدست آورده و با توجه به آن ،یک برنامه آبیاری ،سم پاشی و کوددهی تنظیم کنید.
4.در زمان کاشت فاصله مناسب را برای هر نهال رعایت کنید تا در زمان اوج رشد نهال شما دچار کمبود فضا و یا پرتی فضا نشود.
5.سال اول کاشت هر نهال با هر ویژگی که داشته باشد نیاز به رسیدگی بیشتری دارد تا بتوان در جای خود ساکن شده و به محل و خاک جدید عادت کند ،در این دوران آبیاری نهال را به صورت مکرر و به مقدار صحیح انجام دهید.
6. در زمان کاشت جهت جلوگیری از شکستگی و آسیب دیدگی نهال از قیم و یا داربست استفاده کنید.
7.اولین محصول نهال انگور را درابتدای فصل رشد جدا کنید تا توان ریشه صرف تقویت بنه نهال شود نه محصول دهی .
8.از نهالستان های معتبر نهال خود را تهیه کنید،نهالستان های که خود دارای خزانه هستند به دلیل تولید کننده بودنشان نهال های با کیفیت و مرغوب را با قیمت پایین تری به شما می فروشند .
9.در زمان خرید نهال انگور از سالم بودن و ریشه پر بودن آن اطمینان کامل را حاصل کنید ،نهال مورد نظر نباید در قسمت بدنه و ریشه هیچ خراشیدگی و زدگی داشته باشد،ریشه باید کاملا تربوده وساقه ها سرحال تازه باشند.