نهال فندق
خرید انواع نهال فندق

فروش 8 رقم از بهترین و پربارترین ارقام نهال فندق در نهالستان یشیل نهال با انواع پایه های رویشی ریشه کشت بافت آزمایشگاهی ، پیوندی و پایه بذری به صورت ریشه باز و گلدانی خدمت شما مشتریان به صورت عمده و خرده انجام می شود.

لیست قیمت خرید نهال فندق

نهال فندق انیس ترکیه

نهال فندق انیس ترکیه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال فندق انیس ترکیه در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال فندق انیس ترکیه پایه رویشی می باشد.
 • نهال فندق انیس ترکیه پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال فندق انیس ترکیه پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال فندق انیس ترکیه اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال فندق انیس ترکیه دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال فندق باتلر

نهال فندق باتلر

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال فندق باتلر در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال فندق باتلر پایه رویشی می باشد.
 • نهال فندق باتلرپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال فندق باتلر پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال فندق باتلر اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال فندق باتلر دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال فندق تک شاخه

نهال فندق تک شاخه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال فندق تک شاخه در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال فندق تک شاخه پایه رویشی می باشد.
 • نهال فندق تک شاخه پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال فندق تک شاخه پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال فندق تک شاخه اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال فندق تک شاخه دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال فندق قزوین

نهال فندق قزوین

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال فندق قزوین در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال فندق قزوین پایه رویشی می باشد.
 • نهال فندق قزوین پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال فندق قزوین پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال فندق قزوین اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال فندق قزوین دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال فندق گردویی

نهال فندق گردویی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال فندق گردویی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال فندق گردویی پایه رویشی می باشد.
 • نهال فندق گردوییپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال فندق گردویی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال فندق گردویی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال فندق گردویی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال فندق موری

نهال فندق موری

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال فندق موری در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال فندق موری پایه رویشی می باشد.
 • نهال فندق موریپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال فندق موری پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال فندق موری اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال فندق موری دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال فندق نخجوان

نهال فندق نخجوان

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال فندق نخجوان در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال فندق نخجوان پایه رویشی می باشد.
 • نهال فندق نخجوانپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال فندق نخجوان پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال فندق نخجوان اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال فندق نخجوان دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال فندق یکورب

نهال فندق یکورب

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال فندق یکورب در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال فندق یکورب پایه رویشی می باشد.
 • نهال فندق یکوربپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال فندق یکورب پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال فندق یکورب اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال فندق یکورب دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

برای خرید نهال منتظر فردا نباش، همین الان با ما در تماس باش

یشیل نهال با ضمانت واقعی بازگشت کالا، ارائه ی فاکتور و قیمت رقابتی، یک انتخاب مطمئنِ✔

ضمانت بازگشت کالا

ارسال طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت

ضمانت اصالت کالا

صدور فاکتور رسمی

فهرست مطالب

تیمار سرمایی فندق یعنی چه ؟


تیمار سرمایی اصطلاحی است که بیش تر برای کاشت بذر درخت میوه کاربرد دارد و فندق هم در بعضی از روش های تکثیر جنسی ، مشمول همین قاعده است . بذر فندق یا همان مغز فندق که پتانسیل لازم برای رشد و جوانه زدن را دارد پیش از کاشته شدن در خاک نیاز به تیمار سرمایی دارد یعنی نیاز به یک دوره قرار گیری در معرض دمای پایین چیزی بین 1 الی 3 درجه سانتی گراد دارد . این کار را معمولا با فرو بردن بذر در پیت ماس و گذاشتن آن درون یک کیسه پلاستیکی با استفاده از یخچال انجام می دهند . به این ترتیب بذر برای مدت چند ماه در معرض دمای پایین قرار دارد و آماده کاشته شدن در خاک می شود . 


چگونه بذر فندق بکاریم ؟


مغز فندق را بدون کوچک ترین آسیبی از پوست سخت آن جدا کنید (فندق باید خام باشد ، فندق بو داده جوانه نمی زند) . یک دستمال نخی را مرطوب کنید و مغزهای فندق را درون آن بپیچید ، دستمال را درون یک ظرف دردار که درب آن دارای چند سوراخ برای تهویه باشد گذاشته و آن را ببندید . این روش نیاز به تیمار سرمایی ندارد . ظرف را در مکان مناسبی قرار دهید و مرتب رطوبت دستمال را چک کنید . اگر دستمال خشک شد آن را با اسپری مجدداً مرطوب نمایید . تقریباً دو هفته طول می کشد که مغز فندق جوانه زده و مهیای کاشت در گلدان شود .


فندق در چه مناطقی کشت می شود ؟ 


استان گیلان یکی از قطب های کشت فندق در ایران می باشد . شاید تا به حال نام اشکورات گیلان را شنیده باشید . این منطقه سطح وسیعی را به کشت و تولید مرغوب ترین فندق های جهان اختصاص داده است . در خارج از کشور ، کشورهای ایتالیا ، ترکیه ، گرجستان و یونان از برجسته ترین تولید کنندگان فندق در جهان می باشند . 


نیاز به نور آفتاب در فندق چه مقدار است ؟ 


نیاز نوری درخت فندق متوسط می باشد به همین دلیل در جنوب کشور چندان بازدهی ندارد . زاویه تابش گسترده نور خورشید در جنوب کشور منجر به سوختن مغز فندق خواهد شد و از مرغوبیت آن می کاهد . این گیاه بیشتر علاقه مند به نواحی سردسیر یا معتدل است و رشته کوه های البرز و قسمتی از زاگرس در غرب کشور را ترجیح می دهد . 


زمان کاشت نهال فندق


از نیمه دوم اسفندماه تا آخر نیمه اول فروردین ماه زمان مناسبی برای کاشت نهال فندق می باشد . برخی از نهال ها را نیز می توان در فصل پاییز و زمانی که گیاه در خواب زمستانه به سر می برد در زمین کاشت . 


نهال فندق چه زمانی میوه می دهد ؟


در گذشته که کشاورزان مجبور به کاشت بذر میوه بودند زمان زیادی باید سپری می شد تا یک بذر رشد کند و بالغ گردد . تقریباً 6 سال طول می کشید تا یک نهال فندق ، بالغ و بارور شود . اما امروزه با وجود نهال های آماده زودبازده و پایه رویشی در سنین مختلف ، نهال فندق حدأقل 2 سال بعد از کاشت بالغ شده و میوه می دهد . سن بلوغ در نهال فندق پایه رویشی کشت بافت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است . 


نهال فندق دیرگل


دیرگل بودن امتیازی است که هر نهالی در خود ندارد و تنها در نهال فندق پایه رویشی کشت بافت وجود دارد . نهال فندق دیرگل زمانی که بالغ می شود و در فصل بهار با افزایش دما از خواب زمستانه بیدار شده و  با شکوفه دادن شروع به میوه دهی می کند ، این شکوفه ها که بعد از سرمای دیررس بهاره نمایان می شوند از خطر خشکیدگی به دلیل سرما یا ریزش به دلیل بارش های شدید برف و باران مصون هستند اما نهال های پایه بذری که دیرگل نیستند و در معرض سرمای دیررس بهاره به شدت آسیب پذیرند ممکن است با کاهش محصول همراه باشند . تمامی ارقام نهال فندق پایه رویشی در یشیل نهال دیرگل هستند .


نهال فندق زودبارده


منظور آن است که سن بلوغ نهال را طی فرآیندی در آزمایشگاه کاهش داده اند و به جای 6 سال انتظار برای رشد بذر و بلوغ یک نهال فندق پایه بذری با خریداری نهال فندق زودبازده در سنین مختلف می توانید زودتر شاهد به ثمر نشستن آن باشید . با خرید نهال فندق زودبازده از یشیل نهال دو سال بعد شاهد محصول دهی نهال خواهید بود و می توانید زودتر به تولید محصول و کسب سود دست یابید . 


ارقام نهال فندق


فندق گیاهی بسیار متنوع و محبوب است و مصرف آن به صورت خام و بو داده رواج دارد . تنوع این محصول بر محبوبیتش افزوده است . فندق ارقام مختلف خارجی و ایرانی دارد که البته خود ارقام ایرانی در خارج محبوبیت و مرغوبیت ویژه ای دارند . فندق قزوین ، فندق قمی ، فندق روند دو پیمون ، فندق فرتیل دوکوتارد ، فندق نگرت ، فندق سگروب ، فندق داویانا ، فندق کاسفورد ، فندق لونگ داسپاین ، فندق مروی دوبول ، فندق زنجان ، فندق تابستان ، فندق پشمینه ، فندق پاییزه ، فندق گرچه ، فندق گردویی ، فندق محلی کرج ، فندق قم رسمی ، فندق ناوان 1 ، فندق ناوان 3 ، فندق ناوان 7 ، فندق ناوان 9 از مهم ترین ارقام تجاری فندق رایج در ایران می باشد .
نهالستان یشیل نهال یکی از معتبرترین نهالستان های فعال در سطح کشوری و بین المللی دارای متنوع ترین ارقام نهال فندق می باشد . 


منظور از نهال فندق پایه بذری چیست ؟


نهال های پایه بذری در نتیجه جوانه زدن بذر گیاه به وجود می آیند و نهال فندق پایه بذری به وسیله کاشت بذر فندق  به وجود آمده است این نهال که به طریق سنتی کاشته شده و رواج کمتری نسبت به گذشته دارد در قیاس با سایر نهال های پایه رویشی معمولی به حساب می آید چرا که نهال های پایه رویشی دارای ویژگی های خاص و منحصر به خود هستند و از سطح کیفی بالاتری نسبت به نهال پایه بذری برخوردارند . ناگفته نماند که نهال پایه بذری فندق با تنوع ارقام مختلف نیز در نهالستان یشیل وجود دارد . یشیل نهال با در نظر گرفتن سطح مختلف سرمایه کشاورزان و سلایق مختلف این قشر عزیز و زحمت کش ، تنوع محصولات خود را روز به روز افزایش می دهد تا انتخاب برای شما عزیزان بسیار آسان شود و در این زمینه محدودیتی نداشته باشید . 


نهال فندق پایه رویشی کشت بافت 


حتماً تا به حال نام نهال پایه رویشی و صنعت عظیم کشت بافت را شنیده اید . اگر با این متد کشاورزی آشنایی ندارید لازم به توضیح است که به غیر از روش کاشت بذر که یک روش جنسی و قدیمی برای تولید گیاه می باشد ، روش های غیرجنسی متنوعی برای تکثیر گیاهان وجود دارد . روش های رویشی از این قبیل اند : پاجوش ، قلمه زدن ، خوابانیدن ، پیوند زدن و مهم ترین آن ها کشت بافت که کشاورزی را متحول کرده است . نهال فندق پایه رویشی کشت بافت چیست ؟ در این روش مقداری از بافت گیاه را در شرایط آزمایشگاهی تربیت کرده و ویژگی های کارآمدی را در آن تقویت می کنند . به عنوان مثال گیاه را طی فرآیندی نسبت به گرما و سرمای شدید یا آفات و بیماری ها مقاوم می سازند و یا موجبات بلوغ سریع ، دیرگل و زودرس شدن میوه ها را فراهم می آورند . 


خرید نهال فندق 


برای خرید نهال فندق باید از طریق نهالستان ها اقدام نمایید نهالستان های مختلف از طریق حضوری و برخی هم حضوری و هم غیر حضوری آماده فروش انوع و ارقام نهال های مختلف می باشند البته فراموش نکنید که راجع به اعتبار و سابقه نهالستان تحقیق کنید و سپس اقدام به خرید نمایید . نکته دوم آن که از نهالستانی خرید کنید که خود دارای خزانه بوده و بلاواسطه باشد . خرید نهال فندق از واسطه ها ممکن است شما را با مشکلات عدیده ای از جمله غیراصیل بودن کالا درگیر سازد و شما را متضرر گرداند . 


نهال فندق پیوندی


پیوند زدن یکی از روش های رویشی محبوب برای تکثیر گیاهان و حتی به وجود آوردن یک گیاه جدید است . پیوند زدن فندق همیشه با هدف به وجود آوردن یک گیاه جدید انجام نمی شود . پیوند زدن می تواند اهداف گوناگونی را با خود داشته باشد مثلاً برای افزایش استقامت و سازگاری گیاه انجام شود . برای انجام پیوند ، دو گیاه اولاً باید دولپه ای باشند و در ثانی از یک خانواده باشند . گیاهان غریبه را نمی توان با هم پیوند زد گذشته از آن بایستی پیوندک را از نوع پربار و با کیفیت و گیاه پایه را از نوع سازگار و مقاوم انتخاب نمود تا گیاه جدید هر دو ویژگی را دارا باشد و در نوع خود منحصر به فرد گردد . 


فروش نهال فندق


فروش نهال فندق به چند صورت امکان پذیر است برخی نهالستان ها تنها به صورت عمده فروشی فعالیت می کنند و برخی دیگر به صورت عمده و خرده . بعضی فروش داخلی دارند و بعضی دیگر در سطح بین المللی هم فروش دارند و به صادرات نهال اشتغال دارند از طرفی برخی خود دارای خزانه می باشند و برخی دیگر به صورت واسطه ای فعالیت می کنند که البته نوع اخیر اعتبار کمتری نسبت به خزانه داران دارند . در  هر حال راه فروش نهال احداث یک خزانه در منطقه ای مناسب با به کارگیری نیروی انسانی و سرمایه کلان می باشد . علاوه بر این به کارگیری افراد متخصص و افزایش سطح سواد و آگاهی فرد مؤسس در پیشبرد کار بسیار اهمیت دارد . 


معتبرترین نهالستان


همان گونه که در قسمت قبل ذکر شود اعتبار یک نهالستان به سابقه فعالیت ، بلاواسطه بودن ، داشتن مکان مشخص برای انجام کار و یک دفتر کار ، مشتری مداری و سطح رضایت مشتریان و مجهز بودن لیست محصولات است که ارقام رایج و حتی کمیاب را در دسترس داشته باشد . 
نهالستان یشیل نهال با بیش از یک دهه سابقه فعالیت در زمینه کاشت ، تکثیر و تولید ارقام نهال میوه ده واقع در شمال غرب کشور یکی از معتبرترین نهالستان های کشور می باشد . فروش در یشیل نهال به صورت عمده ، خرده و حتی تکی امکان پذیر است و علاوه بر این فروش نهال به صورت داخلی و خارجی نیز صورت می گیرد . با خرید نهال از یشیل نهال تضمین باردهی و اعتبار اصالت کالا نیز به مشتریان گرامی ارائه خواهد شد .
برای کسب اطلاعات بیش تر با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید .