نهال شلیل
خرید انواع نهال شلیل

فروش 8 رقم از بهترین و پربارترین ارقام نهال شلیل در نهالستان یشیل نهال با انواع پایه های رویشی ریشه کشت بافت آزمایشگاهی ، پیوندی و پایه بذری به صورت ریشه باز و گلدانی خدمت شما مشتریان به صورت عمده و خرده انجام می شود.

لیست قیمت خرید نهال شلیل

نهال شلیل ردگلد

نهال شلیل ردگلد

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال شلیل ردگلد در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال شلیل ردگلد پایه رویشی می باشد.
 • نهال شلیل ردگلد پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال شلیل ردگلد پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال شلیل ردگلد اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال شلیل ردگلد دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال شلیل شبرنگ

نهال شلیل شبرنگ

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال شلیل شبرنگ در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال شلیل شبرنگ پایه رویشی می باشد.
 • نهال شلیل شبرنگپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال شلیل شبرنگ پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال شلیل شبرنگ اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال شلیل شبرنگ دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال شلیل شمس

نهال شلیل شمس

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال شلیل شمس در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال شلیل شمس پایه رویشی می باشد.
 • نهال شلیل شمس پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال شلیل شمس پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال شلیل شمس اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال شلیل شمس دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 180000تومان

نهال شلیل انجیری

نهال شلیل انجیری

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال شلیل انجیری در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال شلیل انجیری پایه رویشی می باشد.
 • نهال شلیل انجیری پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال شلیل انجیری پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال شلیل انجیری اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال شلیل انجیری دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال شلیل سان گلد

نهال شلیل سان گلد

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:یک سال بعد از کاشت
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال شلیل سان گلد در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال شلیل سان گلد پایه رویشی می باشد.
 • نهال شلیل سان گلد پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال شلیل سان گلد پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال شلیل سان گلد اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال شلیل سان گلد دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال شلیل کیوتا { کیوتو }|نهال پایه رویشی شلیل

نهال شلیل کیوتا { کیوتو }|نهال پایه رویشی شلیل

 • زمان‌گلدهی:دیرگل واقعی
 • آغازباردهی:اواسط برج 5
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال شلیل کیوتا { کیوتو }|نهال پایه رویشی شلیل در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال شلیل کیوتا { کیوتو }|نهال پایه رویشی شلیل پایه رویشی می باشد.
 • نهال شلیل کیوتا { کیوتو }|نهال پایه رویشی شلیلپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال شلیل کیوتا { کیوتو }|نهال پایه رویشی شلیل پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال شلیل کیوتا { کیوتو }|نهال پایه رویشی شلیل اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال شلیل کیوتا { کیوتو }|نهال پایه رویشی شلیل دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال شلیل رفعتی

نهال شلیل رفعتی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:از سال اول تا 60 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال شلیل رفعتی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال شلیل رفعتی پایه رویشی می باشد.
 • نهال شلیل رفعتی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال شلیل رفعتی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال شلیل رفعتی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال شلیل رفعتی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال شلیل مغان |نهالستان شلیل پایه رویشی زودبازده

نهال شلیل مغان |نهالستان شلیل پایه رویشی زودبازده

 • زمان‌گلدهی:دیرگل واقعی
 • آغازباردهی:از سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال شلیل مغان |نهالستان شلیل پایه رویشی زودبازده در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال شلیل مغان |نهالستان شلیل پایه رویشی زودبازده پایه رویشی می باشد.
 • نهال شلیل مغان |نهالستان شلیل پایه رویشی زودبازدهپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال شلیل مغان |نهالستان شلیل پایه رویشی زودبازده پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال شلیل مغان |نهالستان شلیل پایه رویشی زودبازده اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال شلیل مغان |نهالستان شلیل پایه رویشی زودبازده دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

برای خرید نهال منتظر فردا نباش، همین الان با ما در تماس باش

یشیل نهال با ضمانت واقعی بازگشت کالا، ارائه ی فاکتور و قیمت رقابتی، یک انتخاب مطمئنِ✔

ضمانت بازگشت کالا

ارسال طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت

ضمانت اصالت کالا

صدور فاکتور رسمی

فهرست مطالب

چه زمانی درخت شلیل میوه می دهد ؟

شلیل یک میوه کاملاً تابستانی است . با شروع فصل بهار درخت شلیل از خواب زمستانی بیدار می شود و شیره حیات در تنه ، شاخه ها و برگ هایش قلَیان می کند و جوانه ها و شکوفه ها سر از شاخه های سفت و سخت بیرون می آورند . طول دوره این روند رشد بستگی به رقم شلیل و آب و هوای منطقه ای که درخت در آن کاشته شده است دارد اما به صورت کلی از اواسط بهار تا اواسط تابستان رشد میوه ها ادامه دارد و پس از آن درخت مهیای پاییز و خواب زمستانه می گردد و در سال های بعد مجدداً این فرآیند تکرار می شود .

نهال شلیل زودبازده

به نظر شما خواننده گرامی منظور از زودبازده بودن نهال چیست ؟ منظور از سرعت بازدهی آن است که نهال زودتر بالغ می شود . می دانیم که سن بلوغ در نهال شلیل پایه بذری در سن 4 الی 5 سالگی اتفاق می افتد ولی در نهال شلیل پایه رویشی کشت بافت با رشد سریع نهال سن بازدهی کاهش یافته و شما می توانید در سه سالگی از آن میوه برداشت کنید . چیزی به نام بذر زودبازده شلیل وجود ندارد و تنها نهال هایی که دارای پایه های رویشی (نه بذری) هستند این قابلیت را در خود دارند . 

منظور از نهال شلیل دیرگل چیست ؟ 

دیرگل دادن برای درخت میوه ده یک امتیاز و یک برگ برنده محسوب می شود در ادامه به شرح دلیل علمی جمله پیشین خواهیم پرداخت .

به فرض که درخت میوه شما زودگل باشد ؛ با فرا رسیدن فصل بهار و افزایش دمای هوا ، درخت شلیل شروع به جوانه زدن و شکوفه دادن می کند اما همه ساله در فصل بهار و پس از بیدار شدن گیاهان از خواب زمستانه به یک باره موجی از سرما نازل می شود که گاهی با بارش تگرگ هم همراه است در این صورت تمام شکوفه ها خشک و پلاسیده شده و می ریزند و در نتیجه در آن سال با اُفت شدید محصول مواجه خواهید شد . تنها راه برای جلوگیری از این اتفاق آن است که از همان ابتداء امر در زمان کاشت محصول ، از نهال شلیل دیرگل استفاده کنید . 

ارقام مختلف نهال شلیل

نهال شلیل دارای ارقام و انواع مختلفی است . شلیل کیوتا یا شلیل کیوتو ، شلیل انجیری زعفرانی ، شلیل مغان یا شلیل ردگلد ، شلیل شبرنگ ، شلیل سفید ، شلیل شمس ، شلیل قرمز بهاره ، شلیل زرد مشهد ، شلیل سان گلد ، شلیل سان کینگ یا سایکینگ از مهم ترین ارقام تجاری شلیل هستند و هر یک طعم ، عطر و رنگ مخصوص به خود را دارند و در منطقه ای خاص از کشور کشت می شوند البته برخی کشاورزان که می خواهند تنوع محصول داشته باشند می توانند ارقام مناسب یک اقلیم را در زمین خود کشت کنند .

نهالستان یشیل نهال دارای مهم ترین ارقام تجاری نهال شلیل در لیست محصولات خود می باشد و هر یک را در انواع پایه رویشی ، پایه بذری ، ریشه لُخت ، گلدانی و ... می توانید سفارش دهید . 

نهال شلیل پایه بذری

به گیاهی پایه بذری می گویند که از روش جنسی و در نتیجه جوانه زدن و رشد بذر گیاه به وجود آمده باشد . این گیاه از نظر صفات و ژنتیک کاملاً مشابه به گیاه مادر می شود . این قبیل نهال ها را هم خود می توانید با کاشتن بذر شلیل تولید کنید و هم به صورت آماده از نهالستان ها تهیه کنید که قیمتی کمتر از نهال های پایه رویشی دارد . نهال شلیل پایه بذری از امتیازات نهال پایه رویشی کشت بافت محروم است و در مقابل ویژگی های فوق العاده نهال پایه رویشی ، یک نهال معمولی محسوب می شود .

نهال شلیل پایه رویشی چیست ؟

امروزه به قدری اصطلاح پایه رویشی روی زبان ها چرخیده که حتی اگر دستی در کشاورزی نداشته باشید حدأقل یک بار این اصطلاح را شنیده اید . نهال های پایه رویشی از طریق روش های غیرجنسی تولید می شوند و در این روش ها به بذر گیاه هیچ نیازی نیست . تکثیر گیاهان پایه رویشی به روش های گوناگونی امکان پذیر است . قلمه زدن ، پیوند زدن ، خوابانیدن و کشت بافت از کاربردی ترینِ این روش ها می باشد و روش کشت بافت به عنوان مدرنیته ترین روش شناخته شده است . کشت بافت قدری با سایر روش ها متفاوت است و در عوض امتیازات ویژه ای دارد برای توضیح بیش تر باید بگوییم که در این روش قسمتی از بافت گیاه مورد نظر را در شرایط آزمایشگاهی تربیت کرده و یک سری ویژگی ها را درون آن پرورش می دهند مانند افزایش مقاومت در برابر سرما و گرما ، مقاومت در برابر بیماری ها و آفات ، مقاومت نسبت به بی آبی و کم آبی ، زودبازدهی ، زودرس و دیرگل دادن و ... با به کار گماردن این تکنولوژی ، انقلاب عظیمی در صنعت کشاورزی رخ داده و تقاضا برای نهال های پایه رویشی کشت بافت افزایش یافته است . 

کاشت بذر شلیل

با کاشت بذر شلیل (روش جنسی) نهال شلیل پایه بذری به وجود می آید . امروزه نهالستان هایی که قصد تولید نهال شلیل پایه بذری را دارند یا کسانی که از روی علاقه ، تفنن ، سرگرمی و حتی کسانی که قصد انجام آزمایش دارند از این روش استفاده می کنند . روش های گوناگونی برای کاشت بذر شلیل وجود دارد و هر فرد براساس تجربه خود از روشی خاص استفاده می کند . 

خرید نهال شلیل به چه صورت است ؟

برای خرید شلیل از نهالستان یشیل نهال می توانید به صورت حضوری و غیرحضوری یا آنلاین اقدام کنید . برای خرید آنلاین بایستی به سایت یشیل نهال مراجعه کرده و در صفحه اصلی لیست محصولات را مشاهده و هر کدام را که می خواهید سفارش دهید و نیز می توانید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس گرفته و از این طریق سفارشات خود را ثبت کنید در روش اخیر می توانید هر گونه سؤالی در این خصوص دارید با کادر فروش درمیان گذاشته و در صورت نیاز با مهندسین مجرب کشاورزی مشورت نمایید . 

نهال شلیل پیوندی

پیوند زدن نوعی از روش های تکثیر نهال شلیل می باشد . برای پیوند زدن شلیل می بایست شلیل را بر گیاهان هم خانواده اش پیوند بزنید . پیوند گیاه بر روی گیاهان ناهمگون با آن ، پیوند را با شکست مواجه می سازد . 

پیوند باید در شش ماهه اول سال و در واقع زمان بیداری گیاه یا همان فصل رشد انجام شود تا دو گیاه پیوندک و پایه توسط شیره موجود در ساقه ها با کمک چسب پیوند به هم بچسبند و با تکثیر سلول ها به هم جوش بخورند . 

قاعدتاً پیوندک شلیل باید از درختی پربار و با کیفیت جدا شود و درخت پایه هم از درختانی با مقاومت بسیار بالا و سازگار با شرایط محیطی سخت باشد تا یک گیاه جدید و کارآمد بدست آید . 

فروش نهال شلیل

اگر به تولید و فروش نهال شلیل علاقه دارید و یا تنها قصد دارید از شرایط فروش مطلع گردید باید بدانید که برای فروش نهال ، احداث خزانه و تأسیس نهالستان به عنوان محل تولید و مرکز فروش الزامی است برای انجام این کار افراد علاقه مند با به کارگیری سرمایه کلان و نیروی انسانی کافی اقدام به تولید ، تکثیر و حتی واردات ارقام خارجی می نمایند . به کارگیری افراد متخصص برای رسیدن به این مقصود الزامی است اما خود شما نیز باید تخصص کافی را در این زمینه داشته باشید و یا به دست آورید . فروش با واسطه برای مشتریان چندان خوش آیند نبوده و طبیعتاً هر کشاورز ترجیح می دهد که بی واسطه و مستقیم از خزانه و نهالستان خرید کند چرا که خرید مستقیم امتیازات ویژه ای را به همراه دارد و مشتری را از اصالت کالا مطمئن می سازد . 

نهال شلیل در چه شرایط آب و هوایی عمل می آید ؟

به دلیل این که درخت شلیل برای میوه دادن به خواب زمستانه طولانی و با دمای پایین احتیاج دارد بیش تر در نیمه شمالی کشور پرورش داده می شود . آب و هوای مناسب برای کاشت نهال شلیل سرد و معتدل سرد است اما خود میوه در بهار و تابستان رسیده و به بازار عرضه می شود . میوه شلیل در صورتی که به موقع چیده و برداشت نشود به سرعت دچار آفتاب سوختگی شده و به دلیل تبخیر آب ، میوه پلاسیده و پژمرده می شود . 

چگونه شلیل را پیوند بزنیم ؟

شلیل را می توانید به درخت بادام ، زردآلو ، هلو ، آلو ، شفتالو و گوجه سبز پیوند بزنید یعنی از این درختان به عنوان گیاه پایه برای شلیل استفاده می شود اما باید از نوع مقاوم و سازگار انتخاب شود . روش های گوناگونی برای پیوند زدن شلیل وجود دارد : پیوند سپری ، پیوند لوله ای ، پیوند قاشی ، پیوند مجاورتی ، پیوند اسکنه ، پیوند پلی ، پیوند زینی ، پیوند تاجی و پیوند نیمانیم از روش های پیوند زدن می باشد . با استفاده از هر یک از این روش ها می توانید پیوندک شلیل را به درختان صدرالذکر پیوند بزنید . 

نیاز آبی درخت شلیل چه مقدار است ؟

درخت شلیل در فصل سرد و در زمان خواب زمستانی به دلیل عدم رشد و عدم فعالیت و همچنین بارش های پاییزه و زمستانه به آبیاری احتیاجی ندارد (درصورت عدم بارش و یا کمبود بارش برف و باران بایستی مقدار کمی آبیاری کمکی انجام دهید .) اما در فصل رشد به دلیل گرمای هوا که باعث تبخیر آب می شود ، فعالیت و زندگی درخت شلیل و محصول دهی ، باید به صورت مرتب آبیاری شود .

در زمان کاشت نهال شلیل با پر کردن نیمی از گودال آن را آبیاری کنید و پس از پر کردن گودال کاشت ، باز هم مقداری آبیاری نمایید .

درخت بالغ شلیل هفته ای دو گالن آب برای آبیاری نیاز دارد . 

بهترین نهالستان برای خرید نهال شلیل

بهترین نهالستان آن است که بدون واسطه بوده و خود دارای خزانه باشد علاوه بر این محدودیت فروش هم نداشته باشد و مشتری بتواند از یک اصله تا هر تعداد که بخواهد خریداری کرده و به صورت عمده فروشی نیز فعالیت کند . همچنین تنوع گونه ها و ارقام برای نهالستان یک امتیاز محسوب می شود به این ترتیب کشاورز برای تأمین نیازهای خود مجبور نیست که به چند نهالستان مراجعه کرده و شرایط خرید متفاوتی را متحمل شود .

نهالستان یشیل نهال با بیش از یک دهه سابقه فعالیت در زمینه کاشت ، تکثیر و پرورش انواع و ارقام مختلف نهال های میوه ده ، خود دارای خزانه بوده و به صورت بین المللی در سطح وسیعی فعالیت می کند . لیست محصولات یشیل نهال حاوی بخش کثیری از ارقام تجاری در انواع و اقسام مختلف است و تضمین باردهی و اعتبار اصالت کالا دارد . 

برای کسب اطلاعات بیش تر با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید .