نهال سیب
خرید انواع نهال سیب

فروش 14 رقم از بهترین و پربارترین ارقام نهال سیب در نهالستان یشیل نهال با انواع پایه های رویشی ریشه کشت بافت آزمایشگاهی ، پیوندی و پایه بذری به صورت ریشه باز و گلدانی خدمت شما مشتریان به صورت عمده و خرده انجام می شود.

لیست قیمت خرید نهال سیب

نهال سیب زرد لبنان

نهال سیب زرد لبنان

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب زرد لبنان در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب زرد لبنان پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب زرد لبنان پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب زرد لبنان پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب زرد لبنان اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب زرد لبنان دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال سیب مراغه ای

نهال سیب مراغه ای

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب مراغه ای در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب مراغه ای پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب مراغه ای پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب مراغه ای پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب مراغه ای اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب مراغه ای دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال سیب اهر

نهال سیب اهر

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب اهر در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب اهر پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب اهر پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب اهر پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب اهر اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب اهر دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال سیب پایه کوتاه مالینگ ام 7

نهال سیب پایه کوتاه مالینگ ام 7

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب پایه کوتاه مالینگ ام 7 در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب پایه کوتاه مالینگ ام 7 پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب پایه کوتاه مالینگ ام 7 پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب پایه کوتاه مالینگ ام 7 پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب پایه کوتاه مالینگ ام 7 اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب پایه کوتاه مالینگ ام 7 دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 170000تومان

نهال سیب توسرخ خونی

نهال سیب توسرخ خونی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب توسرخ خونی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب توسرخ خونی پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب توسرخ خونی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب توسرخ خونی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب توسرخ خونی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب توسرخ خونی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 180000تومان

نهال سیب دو رنگ فرانسوی

نهال سیب دو رنگ فرانسوی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب دو رنگ فرانسوی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب دو رنگ فرانسوی پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب دو رنگ فرانسوی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب دو رنگ فرانسوی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب دو رنگ فرانسوی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب دو رنگ فرانسوی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 170000تومان

نهال سیب زرد و قرمز فرانسه

نهال سیب زرد و قرمز فرانسه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب زرد و قرمز فرانسه در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب زرد و قرمز فرانسه پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب زرد و قرمز فرانسه پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب زرد و قرمز فرانسه پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب زرد و قرمز فرانسه اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب زرد و قرمز فرانسه دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 170000تومان

نهال سیب سبز گرانی اسمیت

نهال سیب سبز گرانی اسمیت

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب سبز گرانی اسمیت در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب سبز گرانی اسمیت پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب سبز گرانی اسمیت پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب سبز گرانی اسمیت پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب سبز گرانی اسمیت اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب سبز گرانی اسمیت دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 280000تومان

نهال سیب سمیرم

نهال سیب سمیرم

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب سمیرم در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب سمیرم پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب سمیرم پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب سمیرم پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب سمیرم اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب سمیرم دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال سیب سیاه جرومین

نهال سیب سیاه جرومین

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب سیاه جرومین در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب سیاه جرومین پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب سیاه جرومین پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب سیاه جرومین پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب سیاه جرومین اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب سیاه جرومین دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 350000تومان

نهال سیب عروس

نهال سیب عروس

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب عروس در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب عروس پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب عروس پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب عروس پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب عروس اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب عروس دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال سیب گلاب کهنز

نهال سیب گلاب کهنز

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب گلاب کهنز در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب گلاب کهنز پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب گلاب کهنز پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب گلاب کهنز پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب گلاب کهنز اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب گلاب کهنز دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 170000تومان

نهال سیب مشهدی

نهال سیب مشهدی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب مشهدی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب مشهدی پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب مشهدی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب مشهدی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب مشهدی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب مشهدی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال سیب میراکل

نهال سیب میراکل

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال سیب میراکل در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال سیب میراکل پایه رویشی می باشد.
 • نهال سیب میراکل پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال سیب میراکل پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال سیب میراکل اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال سیب میراکل دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 250000تومان

برای خرید نهال منتظر فردا نباش، همین الان با ما در تماس باش

یشیل نهال با ضمانت واقعی بازگشت کالا، ارائه ی فاکتور و قیمت رقابتی، یک انتخاب مطمئنِ✔

ضمانت بازگشت کالا

ارسال طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت

ضمانت اصالت کالا

صدور فاکتور رسمی

فهرست مطالب

چگونه در خانه بذر سیب بکاریم ؟

برای کاشت سیب در منزل روش های گوناگونی وجود دارد اما اگر علاقه مند هستید که از همان ابتداء خود ناظر به تمام مراحل رشد و تکامل گیاهتان باشید می توانید این روش را به کار بندید و بهتر است با شروع پاییز عملیات را آغاز کنید ؛ سیب نژاد مورد علاقه تان را تهیه کرده و البته باید رقمی باشد که با شرایط آب و هوایی منطقه تان سازگاری داشته باشد . هسته های سیب را با احتیاط از گوشت میوه جدا کنید طوری که بذر آسیبی نبیند . دانه های سیب را تمیز کرده و درون یک کاسه آب بریزید ، بذرهایی که روی آب شناور می مانند برای کاشت مناسب نمی باشند آن ها را جدا کنید و از هسته های کف ظرف برای کاشت استفاده کنید . به مدت چند روز دانه ها را در فضای آزاد نگه دارید تا خشک شوند مقادیری پیت ماس روی دستمال کاغذی ریخته دانه های سیب را درون آن قرار دهید و روی آن آب اسپری کنید و سپس به آرامی مخلوطشان کنید . مخلوط را در کیسه ای زیپ دار ریخته و دقیقاً به مدت 3 ماه درون یخچال نگهداری کنید . بعد از سه ماه کیسه را از یخچال درآورده تا با دمای محیط یکی شود آن گاه می توانید با آماده کردن زمین یا گلدان بذرها را درون خاک بکارید .

انواع نژاد سیب

همان طور که می دانید تمام موجودات زنده دارای انواع و ارقامی هستند که این قاعده در گیاهان نیز رعایت شده است . سیب دارای ارقام مختلفی است که از مهم ترین و محبوب ترین آن ها نزد کشاورزان می توان به سیب اهر ، سیب سیاه جرومین ، سیب مراغه ای ، سیب مالینگ ، سیب سیاه میراکل ، سیب زرد فرانسه ، سیب قرمز فرانسه ، سیب گلاب کهنز ، سیب سبز گرانی اسمیت ، سیب زرد لبنان ، سیب تو سرخ خونی ، سیب مشهدی ، سیب دو رنگ فرانسوی ، سیب عروس ، سیب سمیرم و سیب قرمز لبنان می باشد .

آب و هوای مناسب کاشت سیب ؟

مناطقی با آب و هوای سردسیر ، کوهستانی یا معتدل سرد برای کاشت نهال سیب مناسب تر است . به این دلیل که اکثر درختان سیب به خواب زمستانی طولانی و دمای پایین احتیاج دارد تا بتواند در فصل بهار جوانه زده و در موقع مناسب محصول با کیفیت و پربازده تولید کند . 

در مناطق دشتی هم کاشت درخت سیب میسر است اما محصول چنین باغی کیفیت پایین تری نسبت به باغات سیب کوهستانی خواهد داشت . 

بنابراین نیمه شمالی کشور منطقه مناسب تری برای کاشت نهال سیب می باشد . 

سیب را در چه فصلی بکاریم ؟ 

اگر قصد کاشت بذر سیب را دارید این کار را از اوایل پاییز آغاز کنید اما اگر می خواهید نهال آماده سیب را تهیه کرده و بکارید باید با آغاز فصل بهار این کار را انجام دهید چرا که بذر برای رشد ابتداء نیاز به چندماه سرمای زمستانه دارد که با تأمین این نیاز سرمایشی قادر خواهد بود در فصل بهار جوانه زده و رشد کند اما نهال آماده برای ریشه دوانیدن به سرمای زمستانه احتیاجی ندارد . البته این مهم به نوع نهالی که تهیه می کنید نیز بستگی دارد که ریشه گلدانی است یا ریشه لخت .

منظور از نهال سیب پایه رویشی کشت بافت چیست ؟ 

این قبیل نهال سیب ، به صورت مدرن با روش ها و ابداعات نوین تولید می شوند . در این روش مقداری از بافت گیاه را در شرایط آزمایشگاهی با روش های خاصی پرورش می دهند و ویژگی هایی را به ژنتیک گیاه افزوده ، تقویت می کنند یا از آن حذف می کنند . به عنوان مثال ویژگی مقاومت شکوفه ها نسبت به سرمای دیررس بهاره ، مقاومت نسبت به گرمای شدید ، مقاومت در برابر برخی بیماری ها و آفات در نهال سیب تقویت می شود یا این که با یک سری تغییرات به جای افزایش طول درخت موجب افزایش شاخ و برگ و تمرکز بر افزایش کیفیت و میزان محصولات می شوند .

خرید نهال سیب به چه صورت است ؟

برای تهیه نهال سیب باید به نهالستان هایی که در این زمینه فعالیت دارند مراجعه نمایید . افراد مجرب و کارکشته با تهیه و تدارک خزانه های وسیع و جذب نیروی انسانی کارآزموده ، مبادرت به پرورش انواع نهال سیب نموده و به فروش می رسانند . 

چند نوع نهال سیب وجود دارد ؟ 

روش های زیادی برای تکثیر و پرورش نهال سیب وجود دارد و از جهات گوناگونیم ی توان آن ها دسته بندی کرد ؛ نهال سیب پایه رویشی ، نهال سیب پایه بذری و نهال سیب پیوندی ، نهال سیب ریشه پر یا گلدانی ، نهال سیب ریشه باز یا لُخت و ... و هر کدام ویژگی های مخصوص به خود را دارد و بر اساس همین ویژگی ها و نژاد ، قیمت گذاری می شود . از میان این سه مورد نهال سیب پایه رویشی کشت بافت به دلیل مزایا و ویژگی های منحصر به فردی که دارد طرفداران بیش تری نیز دارد .

قیمت نهال سیب 

یک نهال سیب بر حسب نوع (پایه رویشی ، پایه بذری و ...) و واریته آن قیمت گذاری می شود و با توجه سیر صعودی نرخ تورم در کشورمان نمی توان در این نوشتار قیمتی را برای یک محصول به صورت قطعی اعلام کرد چرا که ممکن است مدت ها از آن بگذرد و خواننده با دیدن قیمت های گذشته به اشتباه بیفتد لذا بهتر است برای مشاهده قیمت نهال سیب به قسمت محصولات مراجعه نموده و یا با شماره تماس های مندرج در سایت تماس گرفته و قیمت را از کادر فروش جویا شوید . 

نهال سیب پیوندی چیست ؟ 

همان طور که از نامش مشخص است با پیوند زدن قسمتی از یک گیاه بر روی گیاه دیگر ، یک گیاه جدید پیوندی پدید می آید . این روش تنها به گیاه سیب اختصاص ندارد و برای تکثیر سایر گیاهان هم مورد استفاده قرار می گیرد . در این روش پیوندک سیب از یک درخت پربار و با کیفیت انتخاب می شود و گیاه پایه از دسته گیاهانی با مقاومت بالا نسبت به آفت و بیماری برگزیده خواهد شد . 

فصل برداشت سیب چه زمانی است ؟

همان گونه که می دانید به طور کلی سیب میوه ای پاییزی است ؛ اگرچه درخت سیب با آغاز بهار مانند سایر گیاهان از خواب زمستانه برخاسته و جوانه می زند اما روند رشد برگ های جدید و گلدهی به صورتی است که درخت در فصل پاییز به ثمر نشسته و میوه ها آماده برداشت خواهند شد . ناگفته نماند که رقم درخت سیب و آب و هوای منطقه ای که در آن سیب کشت می شود نیز در تعیین زمان مناسب برداشت سیب نقش تعیین کننده دارد . 

نهال سیب مقاوم به سرما چیست ؟ 

غالب ارقام سیب که به مناطق سردسیر و کوهستانی تعلق دارند به خودی خود نسبت به سرمای دیررس بهاره مقاوم هستند و شکوفه های خود را در برابر سرما و تگرگ حفظ می کنند یا دیرگل هستند و پس از سرمای دیررس بهاره شکوفه می کنند اما برخی از ارقام سیب که مناسب کشت در مناطق گرم تر هستند یا زودگل می باشند اگر از نوع پایه رویشی باشند قطعاً ویژگی مقاومت به سرما در آن ها تقویت شده و اصطلاحاً به آن ها نهال سیب مقاوم به سرما گفته می شود . 

محبوب ترین ارقام سیب کدام است ؟

ملاک های بسیاری برای پاسخگویی به این سؤال وجود دارد . هر یک از ارقام سیب در مناطق مخصوص به خود برای کشت نزد کشاورزان آن منطقه طرفدار بیش تری دارند البته در این میان نباید مدت زمان ماندگاری را نادیده گرفت . هر چه میزان ماندگاری سیب بیش تر باشد و بتوان بدون این که فاسد شود مدت زمان بیش تری آن را نگاه داشت آن رقم مرغوب تر است و میزان تقاضای بالاتری دارد . 

نهال سیب گلدانی چیست ؟

اصطلاحی که به هنگام خرید نهال سیب ممکن است با آن مواجه شوید نهال سیب گلدانی است و منظور از آن نهال سیبی است که درون گلدان هایی از جنس پلاستیک پرورش داده می شوند و در زمان خرید نیز نهال را در گلدان ، درحالی که ریشه در خاک دارد به شما عرضه می دارند . امتیازی که نهال سیب گلدانی دارد آن است که در تمام فصول می توانید آن را تهیه کرده و در زمین بکارید و از این بابت محدودیتی ندارد . 

نهال سیب ریشه باز یا نهال سیب ریشه لُخت

این قبیل نهال سیب تنها در فصل زمستان قابلیت کاشت دارد چرا که در نهالستان از همان ابتدا در زمین پرورش داده می شوند و ریشه در خاک زمین دارند ؛ در زمان تقاضای مشتری در فصل زمستان و هنگامی که گیاه در خواب زمستانی به سر می برد کاملاً با احتیاط اطراف ریشه نهال را خالی کرده و آن را از زمین جدا می سازند در این حالت ریشه نهال سیب را که کاملاً لُخت و باز است درون یک کیسه پلاستیکی پیچیده و به مشتری عرضه می کنند . 

نهالستان معتبر برای خرید نهال سیب کدام است ؟

امروزه نهالستان های بسیاری در سطح کشوری و حتی بین المللی اقدام به پرورش و فروش حضوری و غیرحضوری می نمایند که هر یک از نظر سطح کیفی محصولات با دیگری متفاوت است .

نهالستان یشیل نهال با بیش از یک دهه سابقه کار در زمینه پرورش و وارد کننده انواع نهال سیب واقع در شمال غرب کشور می باشد . این نهالستان دارای بیش از پانزده نوع از ارقام مرغوب و محبوب سیب در میان کشاورزان ، در سنین مختلف است که هر نهال با شناسنامه اصالت کالا و تضمین باردهی به شما مشتریان گرامی ارائه خواهد شد . فروش نهالستان یشیل نهال به صورت تکی ، تعداد پایین و حتی به صورت عمده و تعداد بالا انجام می پذیرد . 

یشیل نهال به صورت مستقیم و بدون واسطه ، پرورش دهنده ارقام مختلف سیب می باشد و با خرید نهال از نهالستان یشیل ، کادر فروش در سریع ترین زمان ممکن و امن ترین روش ها محموله را به دست شما عزیزان می رسانند . 

برای کسب اطلاعات بیش تر با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید . کادر فروش همه روزه در ساعات کاری آماده پاسخگویی به سؤالات شما عزیزان می باشند .