نهال گیلاس
خرید انواع نهال گیلاس

فروش 7 رقم از بهترین و پربارترین ارقام نهال گیلاس در نهالستان یشیل نهال با انواع پایه های رویشی ریشه کشت بافت آزمایشگاهی ، پیوندی و پایه بذری به صورت ریشه باز و گلدانی خدمت شما مشتریان به صورت عمده و خرده انجام می شود.

لیست قیمت خرید نهال گیلاس

نهال گیلاس تکدانه سیاه

نهال گیلاس تکدانه سیاه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گیلاس تکدانه سیاه در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گیلاس تکدانه سیاه پایه رویشی می باشد.
 • نهال گیلاس تکدانه سیاه پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گیلاس تکدانه سیاه پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گیلاس تکدانه سیاه اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گیلاس تکدانه سیاه دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال گیلاس با پایه گزیلا

نهال گیلاس با پایه گزیلا

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گیلاس با پایه گزیلا در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گیلاس با پایه گزیلا پایه رویشی می باشد.
 • نهال گیلاس با پایه گزیلاپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گیلاس با پایه گزیلا پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گیلاس با پایه گزیلا اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گیلاس با پایه گزیلا دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال گیلاس تکدانه مشهد

نهال گیلاس تکدانه مشهد

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گیلاس تکدانه مشهد در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گیلاس تکدانه مشهد پایه رویشی می باشد.
 • نهال گیلاس تکدانه مشهدپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گیلاس تکدانه مشهد پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گیلاس تکدانه مشهد اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گیلاس تکدانه مشهد دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال گیلاس خوشه ای فرانسه

نهال گیلاس خوشه ای فرانسه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گیلاس خوشه ای فرانسه در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گیلاس خوشه ای فرانسه پایه رویشی می باشد.
 • نهال گیلاس خوشه ای فرانسهپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گیلاس خوشه ای فرانسه پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گیلاس خوشه ای فرانسه اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گیلاس خوشه ای فرانسه دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال گیلاس رژینا

نهال گیلاس رژینا

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گیلاس رژینا در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گیلاس رژینا پایه رویشی می باشد.
 • نهال گیلاس رژیناپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گیلاس رژینا پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گیلاس رژینا اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گیلاس رژینا دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال گیلاس صورتی لواسان

نهال گیلاس صورتی لواسان

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گیلاس صورتی لواسان در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گیلاس صورتی لواسان پایه رویشی می باشد.
 • نهال گیلاس صورتی لواسان پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گیلاس صورتی لواسان پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گیلاس صورتی لواسان اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گیلاس صورتی لواسان دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 180000تومان

نهال گیلاس لامبرت

نهال گیلاس لامبرت

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گیلاس لامبرت در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گیلاس لامبرت پایه رویشی می باشد.
 • نهال گیلاس لامبرتپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گیلاس لامبرت پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گیلاس لامبرت اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گیلاس لامبرت دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 180000تومان

برای خرید نهال منتظر فردا نباش، همین الان با ما در تماس باش

یشیل نهال با ضمانت واقعی بازگشت کالا، ارائه ی فاکتور و قیمت رقابتی، یک انتخاب مطمئنِ✔

ضمانت بازگشت کالا

ارسال طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت

ضمانت اصالت کالا

صدور فاکتور رسمی

فهرست مطالب

نهال گیلاس

امروزه در کشور برای احداث باغات از میوه های متعددی استفاده می شود که یکی از این میوه ها گیلاس می باشد این میوه با استفاده از نهال های پایه بذری و پایه رویشی کاشت و داشت و برداشت میشوند درختان گیلاس در انواع مختلف کاشت میشود اما بهترین گیلاس ها برای کاشت نهال های پایه رویشی می باشند. نهال گیلاس می تواند تا 80 سال نیز عمر کند اما این امر نیازمند بهترین کوددهی ها و آبیاری ها است که باید توسط کشاورزان رعایت شود.

نهال گیلاس گلدانی

منظور از نهال گیلاس گلدانی آن نهالی است که درون گلدان های سیاه رنگ از جنس پلاستیک ضخیم پرورش داده می شوند و به همان صورت به فروش می رسند . این قبیل نهال گیلاس در تمام فصول سال قابل عرضه بوده و به راحتی نقل و انتقال می یابد . در این روش ریشه گیاه از هر گونه آسیبی کاملاً در امان خواهد بود چرا که در یک محفظه پلاستیکی گلدان مانند احاطه شده است .

نهال گیلاس ریشه باز نهال گیلاس ریشه لُخت

برعکس نهال گلدانی ، این نوع نهال ها در خاک زمین پرورش داده می شوند و به همین علت تنها در فصل خواب زمستانه قابل عرضه هستند زیرا جدا کردن گیاه در فصل رشد از خاک می تواند موجب آسیب به آن شود بنابراین در فصل سرد ، با احتیاط ریشه نهال را از خاک اطراف آن جدا ساخته ، از زمین بیرون می آورند و درون یک کیسه پلاستیکی پیچیده و به فروش می رسانند . 

نهال گیلاس مقاوم به سرما 

مقاومت به سرما در نهال گیلاس مقاوم به سرما به دو صورت نمود پیدا می کند . یکی این که این قبیل نهال ها در فصل سرد قادر به تحمل دمایی پایین تر از حد استاندارد نهال گیلاس معمولی هستند و سرمای شدید را تاب می آورند و در وهله دوم در فصل بهار و در زمان سرمای دیررس بهاره شکوفه ها مقاومت بسیار زیادی در برابر سرمای دیررس بهاره از خود نشان می دهند و درخت از شکوفه های خود در برابر بارش شدید تگرگ و باران نیز مراقبت می کند . 

نهال گیلاس مقاوم به بی آبی و کم آبی

گیلاس گیاهی حساس نسبت به بی آبی می باشد اما با تولید نهال گیلاس مقاوم به بی آبی توانسته اند ویژگی مقاومت در برابر بی آبی را به طرز چشمگیری در این گیاه افزایش دهند . در این حالت درخت گیلاس در مواجهه با کمبود آب یا یا خشکسالی مقاومت زیادی از خود نشان داده و با حفظ کیفیت و کمیت میوه ها ، خشک شدن آن را به تعویق می اندازد . 

نهال گیلاس زودرس

میوه های نهال گیلاس زودرس زودتر از نهال های دیگر می رسد و قابل عرضه به بازار است . با در نظر داشتن این که حتی اگر یک الی دو هفته هم زودتر از سایر درختان گیلاس محصول آن ها برسد و قابل برداشت شود ، کشاورز می تواند میوه ها را با قیمت گزاف به عنوان گیلاس نوبرانه به بازار عرضه دارد . در این زمان به دلیل بالا بودن تقاضا و کمبود عرضه ، محصول ، قیمت بالایی دارد و سود حاصل از آن نیز قابل توجه می باشد . 

نهال گیلاس مقاوم به آفات و بیماری ها

نهال گیلاس مقاوم به آفت که از نوع نهال گیلاس پایه رویشی کشت بافت می باشد ، به دلیل شرایط ویژه ای که در آن تکثیر شده است مقاومت آن در برابر بیماری ها و آفات افزایش داده شده است . این ویژگی که در ژنتیک گیاه به وجود آمده تا حدودی آن را در برابر آفات مقاوم ساخته و درصد ابتلاء آن به آفات و بیماری ها نسبت به درختان دیگر کم تر است اما نباید سمپاشی به موقع را حذف کرده یا در انجام آن سهل انگاری نمایید چرا که ویژگی مقاومت به آفات درصد ابتلاء گیاه را تا حدود چشمگیری کاهش می دهد اما به کلی از بین نمی برد . به طور کلی سمپاشی به موقع و منظم از اصول کشاورزی و لازم الرعایه می باشد . 

نهال گیلاس کشت بافت 

کشت بافت یکی از روش های رویشی تکثیر گیاه می باشد و در واقع مدرن ترین روش غیرجنسی تکثیر گیاهان است . در این روش مقداری از بافت گیاه را در شرایط آزمایشگاهی پرورش می دهند و ویژگی های سودمندی نظیر مقاومت به سرما و گرمای شدید ، مقاومت به آفات ، بیماری ها ، کم آبی و بی آبی همچنین زودبازدهی ، دیرگل بودن ، زودرس و پربار شدن میوه ها را درون گیاه به وجود می آورند سپس گیاهان در سینی های مخصوص کشت می شوند و زمانی که به رشد مشخصی رسیدند به فروش خواهند رسید . 

منظور از قلمه زدن گیلاس چیست ؟

قلمه زدن گیلاس یکی از روش های رویشی تکثیر گیلاس است ؛ قلمه گیلاس مقداری از بافت درخت گیلاس است که از شاخه های جوان یک یا دو ساله در اندازه های مشخص به صورت مورب (قلم) جدا می شود . این نوع برش به ریشه زایی سریع تر بافت بریده شده کمک می کند . نگهداری از قلمه ها شرایط و مدت زمان خاصی دارد . 

نهالستان یشیل نهال دارای قلمه گیلاس در ارقام متنوع گیلاس می باشد . 

تفاوت نهال گیلاس پایه رویشی کشت بافت و نهال گیلاس پایه بذری در چیست ؟

اصلی ترین تفاوت این دو نوع نهال که تفاوت های دیگر از همین نشأت می گیرد نحوه رویش گیاه است که پایه بذری با جوانه زدن بذر گیاه و پایه رویشی کشت بافت با روش کشت بافت به وجود می آید و رشد می کند .

نهال گیلاس کشت بافت دارای ویژگی هایی نظیر مقاومت به سرما ، مقاومت به بی آبی ، کم آبی ، بیماری ها ، آفات ، دیرگل ، زودبازده ، زودرس و ... است که نهال گیلاس پایه بذری فاقد این ویژگی ها است .

عمر اقتصادی درختان پایه کشت بافت از پایه بذری بیش تر است و پربارتر نیز می باشند .

نهال گیلاس مرغوب

مرغوبیت یک نهال گیلاس به اصالت و سلامت آن است . تفاوتی ندارد که نهال گیلاس از نوع پایه بذری باشد یا پایه رویشی و قلمه باشد یا پیوندی و ... . نهال گیلاس بایستی در تمام طول روند رشد به خوبی مراقبت و نگهداری شود و دارای ریشه هایی سالم و ساقه هایی راست و صاف و بدون زدگی باشد . انتخاب رقم مرغوب نه تنها برای گیلاس بلکه برای سایر میوه ها هم چندان ممکن نیست چرا که رغبت مصرف کننده است که ملاک این انتخاب قرار می گیرد و این مسأله بسته به ذائقه افراد ، کاملاً سلیقه ای است .

قیمت نهال گیلاس

با در نظر داشتن نرخ تصاعدی تورم به صورت روزانه در حال حاضر نمی توان در این نوشتاری که برای بارگذاری دائمی جهت اطلاع شما عزیزان تحریر گشته قیمت ثابت و دائمی تعیین کرد چرا که ممکن است پس از یک سال خواننده را به اشتباه بیندازد علاوه بر این تنوع بالای نهال های یشیل نهال و قیمت های مختلف آن ها مجال ذکر قیمت را در این نوشتار کوتاه نمی دهد لذا برای کسب اطلاعات در رابطه با قیمت محصولات بهتر است به فهرست محصولات سایت مراجعه نمایید که قیمت هر رقم گیلاس با توجه به نوع نهال ، نوع ریشه ، قلمه و ... آن ، ذیل محصول ذکر شده است و یا می توانید با استفاده از شماره تماس های درج شده قیمت را از کادر فروش جویا شوید . 

خرید عمده نهال گیلاس

خرید عمده نهال گیلاس شرایط فروشی است که برای افرادی مناسب است که قصد احداث باغات گیلاس را دارند . خرید عمده باعث می شود که باغ یکدست و همسانی داشته باشید و درختان به یک اندازه رشد کرده و محصول می دهند البته اگر که از یک رقم نهال خرید کنید و نهال ها همسن باشند باغ شما کاملاً یکدست خواهد شد و از طرفی دیگر از تخفیفات ویژه خرید عمده بهره مند خواهید گشت و می توانید به قیمت نازل تری خرید کنید .

فروش نهال در نهالستان یشیل به صورت عمده و خرده صورت می گیرد . 

زمان برداشت محصول گیلاس

گیلاس میوه تابستانه مناطق سردسیر است و شروع برداشت آن بسته به نوع رقم و منطقه آن از خردادماه آغاز شده و تا شهریورماه نیز ادامه خواهد داشت . اگر از نهال گیلاس زودرس استفاده کنید قادر خواهید بود که گیلاس نوبرانه به بازار عرضه کنید چرا که میوه های این نهال کمی زودتر از انوع دیگر رسیده و قابل عرضه به بازار می شود . 

نهال گیلاس کمیاب و نایاب

برخی کشاورزان برای تکمیل تنوع محصولات خود و یا خاص بودن تولیدات باغات خود علاقه مند به کشت ارقام گیلاس کمیاب می باشند حتی ممکن است اشخاصی که قصد کاشت درخت گیلاس را در باغچه حیاط منزل خود دارند تمایل به کاشت نوع کمیاب آن داشته باشند به این ترتیب درصدد یافتن ارقام کمیاب گیلاس برای کاشت برمی آیند در این مسیر ممکن است مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته و یا رقمی مشابه را به جای رقم موردنظر به آنان معرفی کرده و یا حتی با قیمت گزاف و چند برابر به آن ها بفروشند برای پیشگیری از این اتفاق بهتر است که خرید خود را از نهالستان های معتبر به صورت امن انجام دهید .

نهالستان یشیل نهال دارای تنوع ارقام بالا در انواع رایج و کمیاب می باشد . 

نهالستان معتبر

تا به حال به این مسأله اندیشیده اید که یک نهالستان معتبر چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟ به نظر شما تنها اشتهار نام یک نهالستان برای تثبیت اعتبار آن کفایت می کند ؟ قطعاً خیر . فاکتورهای متعدد و ثابتی برای اعتبار بخشیدن به نهالستان وجود دارد ؛ در وهله اول سابقه فعالیت و حسن سابقه آن در کنار هم یکی از مهم ترین فاکتورها می باشد . توجه داشته باشید که این دو ویژگی در کنار هم معنی پیدا می کند ؛ چه بسا نهالستانی سابقه فعالیت طولانی مدت داشته باشد اما بنا به دلایل مختلف حسن سابقه یا حسن اشتهار نداشته باشد . علاوه بر این داشتن خزانه و فعالیت مستقیم و بلاواسطه امتیاز دیگری است زیرا درصد پیش آمد هرگونه مشکل در روند فروش را به طرز چشم گیری کاهش می دهد . داشتن کادر فروش مجرب شامل مدیران فروش و مهندسین کشاورزی جهت ارائه مشاوره ، ارسال سریع و امن ، داشتن تنوع بالا در ارقام و انواع نهال و ... از سری استانداردهای یک نهالستان معتبر است .

نهالستان یشیل نهال با بیش از ده سال سابقه فعالیت در زمینه تولید ، پرورش ، تکثیر و فروش ، واردات ارقام نهال خارجی واقع در شمال غرب کشور ، یکی از معتبرترین نهالستان ها می باشد که به صورت داخلی و بین المللی فعالیت می کند . نهالستان یشیل خود دارای خزانه است و فعالیت مستقیم دارد .

برای کسب اطلاعات بیش تر در رابطه با خرید نهال گیلاس و استفاده از مشاوره رایگان مهندسین کشاورزی و کادر فروش با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید .