نهال هلو
خرید انواع نهال هلو

فروش 9 رقم از بهترین و پربارترین ارقام نهال هلو در نهالستان یشیل نهال با انواع پایه های رویشی ریشه کشت بافت آزمایشگاهی ، پیوندی و پایه بذری به صورت ریشه باز و گلدانی خدمت شما مشتریان به صورت عمده و خرده انجام می شود.

لیست قیمت خرید نهال هلو

نهال هلو انجیری پلنگی

نهال هلو انجیری پلنگی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال هلو انجیری پلنگی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال هلو انجیری پلنگی پایه رویشی می باشد.
 • نهال هلو انجیری پلنگی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال هلو انجیری پلنگی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال هلو انجیری پلنگی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال هلو انجیری پلنگی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال هلو انجیری خونی

نهال هلو انجیری خونی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال هلو انجیری خونی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال هلو انجیری خونی پایه رویشی می باشد.
 • نهال هلو انجیری خونی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال هلو انجیری خونی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال هلو انجیری خونی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال هلو انجیری خونی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال هلو انجیری زعفرانی

نهال هلو انجیری زعفرانی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال هلو انجیری زعفرانی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال هلو انجیری زعفرانی پایه رویشی می باشد.
 • نهال هلو انجیری زعفرانی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال هلو انجیری زعفرانی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال هلو انجیری زعفرانی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال هلو انجیری زعفرانی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال هلو انجیر عسلی خونی

نهال هلو انجیر عسلی خونی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال هلو انجیر عسلی خونی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال هلو انجیر عسلی خونی پایه رویشی می باشد.
 • نهال هلو انجیر عسلی خونیپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال هلو انجیر عسلی خونی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال هلو انجیر عسلی خونی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال هلو انجیر عسلی خونی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال هلو انجیر مالکی

نهال هلو انجیر مالکی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال هلو انجیر مالکی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال هلو انجیر مالکی پایه رویشی می باشد.
 • نهال هلو انجیر مالکی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال هلو انجیر مالکی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال هلو انجیر مالکی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال هلو انجیر مالکی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال هلو آلبرتا

نهال هلو آلبرتا

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال هلو آلبرتا در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال هلو آلبرتا پایه رویشی می باشد.
 • نهال هلو آلبرتا پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال هلو آلبرتا پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال هلو آلبرتا اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال هلو آلبرتا دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 280000تومان

نهال هلو جوادی

نهال هلو جوادی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال هلو جوادی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال هلو جوادی پایه رویشی می باشد.
 • نهال هلو جوادی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال هلو جوادی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال هلو جوادی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال هلو جوادی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال هلو ردتاپ

نهال هلو ردتاپ

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال هلو ردتاپ در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال هلو ردتاپ پایه رویشی می باشد.
 • نهال هلو ردتاپ پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال هلو ردتاپ پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال هلو ردتاپ اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال هلو ردتاپ دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال هلو زعفرانی

نهال هلو زعفرانی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال هلو زعفرانی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال هلو زعفرانی پایه رویشی می باشد.
 • نهال هلو زعفرانی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال هلو زعفرانی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال هلو زعفرانی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال هلو زعفرانی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

برای خرید نهال منتظر فردا نباش، همین الان با ما در تماس باش

یشیل نهال با ضمانت واقعی بازگشت کالا، ارائه ی فاکتور و قیمت رقابتی، یک انتخاب مطمئنِ✔

ضمانت بازگشت کالا

ارسال طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت

ضمانت اصالت کالا

صدور فاکتور رسمی

فهرست مطالب

نهال هلو پایه رویشی 

امروزه با بالارفتن سطح دانش کشاورزان و باغداران کاشت نهال های اصلاح شده با پایه های رویشی خارجی مرسوم میباشد نهال هلو پایه رویشی با پایه جی ان یکی از این محصولات درختان پایه رویشی میباشد این درختان باردهی خیلی زود بعد از کاشت دارند و عمر انها نیز 3 برابر نهال های پایه بذری است نهال پایه رویشی هلو در مقابل سرما بسیار مقاوم میباشد و ومیتواند بهترین بازدهی اقتصادی را برای کشاورزان به ارمغان بیاورد.

نهال هلو چه زمانی میوه می دهد ؟

درختان برای باردهی و تولید محصول بایستی به سن بلوغ برسند تا بارور شوند . بلوغ در نهال هلو پایه رویشی کشت بافت زودتر از سایر نهال ها اتفاق می افتد . نهال هلو معمولاً در سن 5 سالگی بالغ شده و شروع به میوه دادن می کند البته بستگی دارد نهالی که خریداری و کاشت می کنید چندساله باشد از آن گذشته نوع و رقم نهال هلو نیز تأثیر ناچیزی بر سن بلوغ نهال هلو دارد و ممکن است کم یا زیاد شود . 

نهال هلوی زودرس

منظور از زودرس آن است که میوه های درخت سریع رسیده می شود و آماده عرضه به بازار می گردد و این برای کشاورزی که نهال هلوی زودرس پرورش می دهد یک امتیاز محسوب می گردد چرا که می تواند زودتر از سایر کشاورزان محصول نوبرانه را به بازار عرضه دارد و سود بیشتری کسب کند . 

نهال هلوی دیرگل

شاید در نگاه اول و برای افراد غیرمتخصص واژه دیرگل برای گیاه یک ویژگی منفی محسوب گردد اما درواقع دیرگل بودن امتیاز دیگری برای نهال هلو محسوب می شود . می دانیم که با آغاز فصل بهار و افزایش دمای هوا ، گیاهان از خواب زمستانه برخاسته و شروع به جوانه زدن و شکوفه دادن می کنند در این برهه زمانی ممکن است به یک باره مجدداً و برای مدت زمان قلیلی هوا سرد شده و با بارش تگرگ مواجه شویم و همین امر سبب می شود که شکوفه های درختان بریزد و از بین برود همین امر سبب کاهش چشمگیر محصولات خواهد شد در اینجاست که ویژگی دیرگل بودن نهال به کار می آید ؛ نهال دیرگل در غالب مواقع سرمای دیررس بهاره را از سر می گذراند و پس از آن شروع به شکوفه دادن می کند .

تمامی ارقام نهال هلو موجود در یشیل نهال دیرگل می باشند .

ارقام نهال هلو

هلو ، میوه تابستانی نسبتاً متنوعی است . در حال حاضر بیش از 10 رقم از مهم ترین ارقام تجاری داخلی و خارجی هلو در نهالستان یشیل نهال وجود دارد که تنها با یک تماس می توانید رقم و تعداد مورد نظر خود را در سریع ترین زمان ممکن تحویل بگیرید . 

ارقام نهال هلو در یشیل نهال عبارتند از : هلو انجیری عسلی خونی ، هلو جوادی ، هلو انجیری مالکی ، هلو ردتاپ ، هلو انجیری خونی ، هلو زعفرانی ، هلو آلبرتا ، هلو انجیری پلنگی ، هلو انجیری زعفرانی و ... .

نهال هلو پایه بذری

پایه بذری اصولاً به درختانی گفته می شود که ریشه آن ها در نتیجه جوانه زدن بذر همان گیاه به وجود آمده است . در کشاورزی قدیم غالباً از این قبیل نهال ها استفاده می شد که امروزه جای خود را به نهال پایه رویشی داده و دیگر کمتر کسی اقدام به کاشت بذر هلو می کند و اغلب کشاورزان از سایر روش های رویشی برای تکثیر گیاهان خود استفاده می کنند . اما در نهالستان یشیل نهال برای تمام سلیقه ها ارقام مختلف هلو هم به صورت پایه رویشی و هم به صورت پایه بذری عرضه می گردد .

نهال هلو پایه رویشی

مدرنیته ترین روش تکثیر نهال پایه رویشی هلو ، روش کشت بافت است . روش های دیگری نظیر قلمه زدن ، خوابانیدن و پیوند زدن وجود دارد اما روش کشت بافت سرآمد تمامی این روش ها بوده و کشاورزی را به یک صنعت عظیم مبدل ساخته است . در این روش با پرورش دادن بافت گیاه در شرایط آزمایشگاهی و به اصطلاح تربیت آن ، به طرز جالبی و با روش های علمی مخصوصی ویژگی هایی نظیر مقاومت به سرما و گرمای شدید ، دیرگل دادن ، زودرس و زودبازده بودن همچنین مقاومت نسبت به آفات و بیماری ها را در گیاه تقویت می کنند که برای تولید کنندگان محصولات کشاورزی بسیار سودآور و مقرون به صرفه می باشد و میزان ضرر و زیان و از بین رفتن محصولات را بسیار کاهش می دهد . 

چگونه بذر هلو را بکاریم ؟

برخی برای تفنن و کنجکاوری یا حتی برای انجام آزمایش اقدام به کاشت بذر هلو می کنند . پاسخ آن است که باید بذر هلو را از رقمی که قصد کاشت آن را دارید به صورتی جدا کنید که آسیب نبیند و مغز آن که پتانسیل رشد گیاه را در خود دارد صدمه نبیند . پس از جدا کردن هسته از میوه و شستن و خشک کردن آن اجازه دهید به مدت چند روز در دمای طبیعی اتاق خشک شود سپس پوسته چوبی آن را با احتیاط بشکنید و مغز آن را جدا سازید  . به مدت 2 الی 3 ساعت مغز هسته هلو را در آب خیس کنید هسته را با مقداری خاک مرطوب درون کیسه و داخل یخچال قرار دهید تا تیمار سرمایی انجام شود . پس از جوانه زدن آن را بیرون آورده و درون خاک گلدان بکارید . 

خرید نهال هلو

خرید نهال هلو چه به صورت حضوری و چه غیرحضوری بایستی از طریق خزانه و نهالستان معتبر صورت گیرد . از خریداری نهال از افراد واسطه خودداری نمایید چرا که در صورت بروز مشکل ، غیراصیل بودن و هر گونه نقصی در نهال ، ممکن است نتوانید کالا را مرجوع یا تعویض نمایید . 

نهال هلو پیوندی

برای انجام پیوند هلو که یکی از محبوب ترین و کاربردی ترین روش های تکثیر می باشد به دو جزء احتیاج دارید یکی گیاه پیوندک که بایستی از یک گیاه پربار با محصول باکیفیت جدا شود و دیگری گیاه پایه که از گیاهانی انتخاب می شود که قدرت مقاومت و سازگاری بالایی دارند . عمل پیوند را تنها در گیاهان دولپه ای (مثل هلو) می توان انجام دادن و گیاهان تک لپه ای (مثل خرما) قابل پیوند زدن نیستند .

فروش نهال هلو

برای فروش نهال هلو خزانه ها و نهالستان هایی احداث گردیده است . افراد علاقه مند و مجرب با به کارگیری سرمایه کلان و نیروی انسانی کافی ، اقدام به احداث نهالستان و خزانه نموده و با تولید و تکثیر ارقام نهال های داخلی و واردات ارقام نهال های مختلف خارجی ، اقدام به فروش آن ها می کنند . نهالستان یشیل یکی از معتبرترین نهالستان ها در سطح کشور آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است . 

نهال هلو در چه آب و هوایی عمل می آید ؟

هلو میوه تابستانی نواحی سردسیر و معتدل رو به سرد است هر چند که ارقام مقاوم به گرما ممکن است در مناطق گرمسیر هم عمل بیاید اما ارقام دیگر در روند میوه دهی دچار مشکل می شوند و میوه ها به دلیل دمای بالا له می شود . در هر صورت این میوه با اهداف تجاری در مناطق گرم قابل تولید نیست . 

نیاز سرمایی نهال هلو چقدر است ؟

تمام گیاهان برای میوه دهی و تولید محصول نیاز دارند که دوره چند ماهه ای را به استراحت بپردازند و بدون رشد و راکد باقی بمانند که به اصطلاح به آن خواب زمستانه می گویند پس از آن که تجدید قوا کردند در فصل بهار شروع به رشد می کنند . برای انجام این فرآیند دمای هوا باید حدأقل تا 5 درجه سانتی گراد کاهش بیابد البته درخت هلو تا 7- درجه سانتی گراد را تحمل می کند . 

نیاز سرمایی درخت هلو حدأقل 500 تا 1500 ساعت است .

چگونه درخت هلو را پیوند بزنیم ؟

پیوند زدن درخت هلو خود به روش های مختلفی انجام پذیر است . پیوند اسکنه ای هلو ، پیوند به شکل T ، پیوند شکمی و پیوند لوله ای ،این چند روش برای پیوند زدن درخت هلو مناسب تر است .

در فصل رشد گیاه که ساقه ها دارای شیره نباتی هستند عمل پیوند زدن انجام می شود و رشد و تکثیر شدن سلول ها موجب جوش خوردن گیاه پایه و پیوندک می گردد . 

پیوند زدن همیشه برای تکثیر گیاه انجام نمی شود گاهی اوقات به منظور افزایش مقاومت و سازگاری گیاه و یا حتی احیاء گیاه انجام می شود .

نهال هلوی گلدانی نهال هلوی ریشه لُخت

نهال هلو از جهت پوشش ریشه به دو نوع تقسیم می شود . نهال هلو گلدانی که در گلدان هایی از جنس پلاستیک ضخیم نگهداری می شوند و ریشه در خاک دارند و نهال هلو ریشه لُخت یا ریشه باز . نوع اول در تمام فصول قابل عرضه و کاشت است اما برای خرید و کاشت نهال هلو ریشه باز باید تا فصل زمستان صبر کنید چرا که این نوع نهال را که ریشه در زمین دارد در فصلی که گیاه در خواب است با احتیاط از زمین جدا کرده و ریشه آن را درون یک کیسه پلاستیکی می پیچند و به متقاضیان عرضه می دارند به همین دلیل نهال ریشه لٌخت نامیده می شود . 

درخت هلو چه مقدار آب نیاز دارد ؟ 

در فصل سرد به دلیل بارش برف و باران درخت هلو نیاز به آبیاری ندارد . (در سال هایی که میزان بارش برف و باران بسیار کم است و یا بارندگی نیست مقداری آبیاری کمکی انجام دهید .) 

و اما در فصول گرم و میوه دهی ، درخت هلو نیاز فراوانی به آبیاری دارد که چرا تقریباً 90 درصد میوه هلو را آب تشکیل می دهد علاوه بر این گرمای هوا موجب تبخیر آب گیاه خواهد شد .

نهالستان معتبر برای خرید نهال هلو 

نکته ای که در همان ابتدای کار باید رعایت کنید خرید نهال هلو از نهالستان معتبر است . توجه داشته باشید که به دلیل تنوع نژاد و رقم گیاه و نوع نهال ، ممکن است برخی افراد واسطه ای به دلیل نداشتن تجربه کافی سهواً یا عمداً رقم دیگری برای شما ارسال کنند .

نهالستان یشیل نهال یکی از بزرگترین و معتبرترین نهالستان ها واقع در شمال غرب کشور با بیش یک دهه تجربه در زمینه پرورش ، تکثیر و واردات ارقام خارجی نهال هلو با تضمین و اعتبار اصالت کالا ، ارقام مختلف نهال هلو را به شما مشتریان گرامی عرضه می دارد . 

یشیل نهال به صورت حضوری و غیرحضوری آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است . به راحتی می توانید تنها با یک تماس تعداد و رقم مورد نظر نهال هلو را سفارش داده و با ارسال کاملاً امن در سریع ترین زمان ممکن کالای خود را دریافت کنید . 

برای کسب اطلاعات بیش تر با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید . مهندسین مجرب کادر فروش در تمام ساعات کاری آماده پاسخگویی به سؤالات شما عزیزان می باشند .