نهال بادام
خرید انواع نهال بادام

فروش 15 رقم از بهترین و پربارترین ارقام نهال بادام در نهالستان یشیل نهال با انواع پایه های رویشی ریشه کشت بافت آزمایشگاهی ، پیوندی و پایه بذری به صورت ریشه باز و گلدانی خدمت شما مشتریان به صورت عمده و خرده انجام می شود.

لیست قیمت خرید نهال بادام

نهال بادام تونو

نهال بادام تونو

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام تونو در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام تونو پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام تونوپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام تونو پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام تونو اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام تونو دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال بادام سنگی

نهال بادام سنگی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام سنگی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام سنگی پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام سنگی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام سنگی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام سنگی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام سنگی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 120000تومان

نهال بادام سوپرنوا

نهال بادام سوپرنوا

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام سوپرنوا در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام سوپرنوا پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام سوپرنوا پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام سوپرنوا پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام سوپرنوا اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام سوپرنوا دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال بادام شاهرودی

نهال بادام شاهرودی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام شاهرودی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام شاهرودی پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام شاهرودیپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام شاهرودی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام شاهرودی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام شاهرودی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال بادام شکوفه

نهال بادام شکوفه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام شکوفه در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام شکوفه پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام شکوفه پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام شکوفه پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام شکوفه اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام شکوفه دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 125000تومان

نهال بادام کاغذی

نهال بادام کاغذی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام کاغذی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام کاغذی پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام کاغذی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام کاغذی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام کاغذی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام کاغذی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال بادام مامایی

نهال بادام مامایی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام مامایی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام مامایی پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام مامایی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام مامایی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام مامایی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام مامایی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال بادام اسکندر

نهال بادام اسکندر

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام اسکندر در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام اسکندر پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام اسکندر پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام اسکندر پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام اسکندر اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام اسکندر دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال بادام پسته ای

نهال بادام پسته ای

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام پسته ای در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام پسته ای پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام پسته ای پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام پسته ای پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام پسته ای اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام پسته ای دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال بادام خوشه ای

نهال بادام خوشه ای

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام خوشه ای در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام خوشه ای پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام خوشه ای پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام خوشه ای پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام خوشه ای اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام خوشه ای دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال بادام دیرگل آذر

نهال بادام دیرگل آذر

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام دیرگل آذر در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام دیرگل آذر پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام دیرگل آذر پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام دیرگل آذر پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام دیرگل آذر اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام دیرگل آذر دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال بادام سهند

نهال بادام سهند

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام سهند در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام سهند پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام سهندپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام سهند پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام سهند اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام سهند دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال بادام شمشیری

نهال بادام شمشیری

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام شمشیری در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام شمشیری پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام شمشیری پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام شمشیری پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام شمشیری اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام شمشیری دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال بادام فرانسیس

نهال بادام فرانسیس

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام فرانسیس در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام فرانسیس پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام فرانسیس پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام فرانسیس پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام فرانسیس اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام فرانسیس دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال بادام یلدا

نهال بادام یلدا

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال بادام یلدا در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال بادام یلدا پایه رویشی می باشد.
 • نهال بادام یلدا پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال بادام یلدا پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال بادام یلدا اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال بادام یلدا دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

برای خرید نهال منتظر فردا نباش، همین الان با ما در تماس باش

یشیل نهال با ضمانت واقعی بازگشت کالا، ارائه ی فاکتور و قیمت رقابتی، یک انتخاب مطمئنِ✔

ضمانت بازگشت کالا

ارسال طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت

ضمانت اصالت کالا

صدور فاکتور رسمی

فهرست مطالب

نهال بادام زودرس


منظور از اصطلاح زودرس آن است که میوه های نهال بادام زودرس سریع تر از سایر نهال های دیگر رسیده و قابل عرضه به بازار است . در نظر داشته باشید که حتی اگر با اختلاف اندکی میوه های باغ شما زودتر از سایر باغات برسد و قابل عرضه به بازار باشد شما می توانید آن را با عنوان نوبرانه به قیمت گزاف به بازار عرضه دارید چرا که محصولات نوبرانه قیمتی بیش از محصولاتی دارد که در موعد اصلی به بازار عرضه می شود با این تفاسیر شما می توانید سود بیش تری کسب نمایید . 


تمامی نهال های بادام موجود در یشیل نهال ، نهال بادام زودرس می باشد . 


نهال بادام کمیاب و نایاب


ممکن است کشاورزی به منظور کسب سود بیش تر و تنوع محصولات خود قصد کاشت نهال بادام کمیاب داشته باشد و یا فردی که به دلیل کمبود فضا تنها می تواند یک درخت بادام در باغچه حیاط منزل خود داشته باشد ترجیح می دهد که از ارقام کمیاب کاشت کند و در مصرف شخصی خودکفاء شود در این حالت ممکن است به دلیل نادر بودن این ارقام به راحتی به آن دست نیابند یا به قیمت گزافی به آن ها بفروشند . نهالستان یشیل نهال دارای انواع و ارقام مختلف نهال بادام اعم از رایج و کمیاب در سنین مختلف از نوع گلدانی و ریشه باز و پایه رویشی و پایه بذری می باشد . تنها با یک تماس می توانید از ارقام موجود مطلع شوید . 


فروش تکی نهال بادام


فروش نهال در نهالستان یشیل به منظور احترام به نیاز مشتریان گرامی ، به صورت تکی هم انجام می شود و شما می توانید تنها یک اصله نهال از هر رقم که بخواهید سفارش دهید در حالی که برخی نهالستان ها تنها به صورت عمده فعالیت داشته و در صورت خرده فروشی هم از فروش تکی نهال امتناع می نمایند . 


منظور از نهال بادام پربار چه نوع نهالی است ؟


پر واضح است که منظور از پربار بودن ، تولید محصول ، با کمیت بالا می باشد . این ویژگی مختص نهال بادام پایه رویشی خصوصاً در نوع نهال بادام پیوندی و نهال بادام کشت بافت است البته عواملی نظیر کاشت بادام در آب و هوای مناسب ، خاک مرغوب و غنی ، کود دهی ، آبیاری ، سم پاشی و ... نیز در میزان تولید محصول درخت بادام نقش تعیین کننده دارد . نمی توان یک گیاه را در خاک نامرغوب ، شرایط سخت محیطی ، و نور کم و ... کاشت و انتظار محصول دهی بالا داشت . 


نهال بادام مقاوم به بی آبی و کم آبی


در صورت بروز خشکسالی و یا کمبود آب ، نهال بادام مقاوم به بی آبی مقاومتی بیش از سایر نهال ها من جمله پایه بذری ، از خود نشان می دهد و دیرتر خشک می شود و با جیره آبی اندک نیز دوام می آورد . در حال حاضر که کشورمان با بحران بی آبی و کم آبی و همچنین کمبود بارش سالیانه مواجه است برای جلوگیری از رکود کشاورزی و کاهش درصد آسیب به باغات بهتر است از نهال بادام مقاوم به بی آبی و کم آبی استفاده کنید تا در شرایط بحرانی دچار مشکل نشوید . در حال حاضر نهال بادام پایه رویشی کشت بافت بیش از سایر انواع نهال ، این ویژگی را در خود دارد . 


کود دهی نهال بادام به چه صورت است ؟


کود دهی از عوامل مؤثر در حیات ، سلامت و محصول دهی درخت بادام به شمار می آید . اما برای اطلاع از این که چه نوع کودی برای درخت بادام مناسب است ؟ طریقه مصرف ، میزان مصرف و نحوه استفاده از آن ، بایستی با متخصصین امر مشورت نمایید . پروسه کود دهی برای گیاهان و زمین های کشاورزی امری است بسیار حیاتی و حساس که به شما مجال آزمون و خطا نمی دهد ؛ افراط و تفریط در این امر حتماً به گیاه آسیب می رساند . 


چه نوع خاکی برای کاشت نهال بادام مناسب است ؟


خاک مناسب برای کاشت نهال بادام از نظر جنس باید لومی شنی باشد ؛ نه آنقدر سنگین که در امر تهویه و زهکشی با مشکل مواجه شوید و نه آنقدر سبک که گیاه نتواند در آن ریشه محکم کند و یا آب در آن ذخیره نشود . خاک لومی شنی با PH 6 / 5 برای کاشت نهال بادام بسیار مناسب است .


تیمار سرمایی بادام


آیا بادام نیاز به تیمار سرمایی دارد ؟ تیمار سرمایی چیست ؟ 


نیاز بذر گیاه ، به میزان هوای سردی که برای جوانه زدن احتیاج دارد را تیمار سرمایی می گویند که معمولاً بذر را پس از خیساندن در آب با پیت ماس مخلوط کرده و درون یک کیسه پلاستیکی گذاشته و با استفاده از یخچال به بذر اجازه گذراندن دوره تیمار سرمایی داده می شود تا برای جوانه زدن آماده گردد . 


چگونه بذر بادام بکاریم ؟


تعدادی دانه بادام خام از رقمی که می خواهید جمع آوری کنید و اجازه دهید یک شب در آب خیس بخورند . دانه هایی که روی آب شناور مانده یا نشانی از کپک دارند را دور بریزید . می توان عمل تیمار سرمایی را در زمین هم انجام داد مشروط بر آن که در فصل پاییز و زمستان و زمانی که دما کاهش یافته کاشت بذر را انجام دهید . زمین را شخم بزنید و دانه را در عمق 5 سانتی متری بکارید به این ترتیب در فصل بهار شاهد جوانه زنی دانه بادام خواهید بود . 


چه زمانی می توان بادام را پیوند زد ؟


شش ماهه اول هر سال ، زمانی که درخت زنده است و در ساقه ها شیره حیات جریان دارد عمل پیوند بایستی انجام شود زیرا در نیمه دوم سال که هوا سرد شده و درخت به خواب زمستانه فرو می رود دیگر پیوند صورت نمی گیرد . بهترین ماه ها برای پیوند زدن بادام اسفندماه ، خردادماه (جو درو) و شهریورماه (پیوند خواب) است .


بادام را به چه گیاهانی می توان پیوند زد ؟ 


برای پیوند زدن بادام در وهله اول باید بدانید که بادام را باید به گیاهان هم خانواده اش پیوند بزنید در غیر این صورت پیوند میسر نمی شود . بادام را می توانید با ارقام مختلف زردآلو ، هلو ، آلو ، شلیل ، شفتالو ، آلوچه و خود بادام پیوند بزنید .


کشت بادام در کجا رواج دارد ؟


مناطق کوهستانی مانند چهارمحال و بختیاری ، مناطق غربی کشور که رشته کوه های زاگرس گسترده شده و در شمال غرب کشور کشت بادام رواج بسیاری دارد . در کشورهای خارجی نظیر ایالت متحده آمریکا و برخی ایالات اسپانیا کشت بادام رواج زیادی دارد . 


نهال بادام ریشه لٌخت


نهال بادام ریشه لُخت ، نهال بادام ریشه باز ، نهال بادام نایلونی به نهال هایی گفته می شود که در زمین پرورش داده می شوند و ریشه در خاک زمین دارند نه گلدان . این قبیل نهال ها فقط در فصل زمستان قابل عرضه هستند زیرا جدا کردن گیاه از زمین در فصل رشد می تواند به گیاه آسیب جدی وارد کند . در فصل سرد با احتیاط ریشه نهال را از زمین جدا کرده و در کیسه پلاستیکی پیچیده آن را به مشتریان عرضه می دارند .


نهالستان معتبر 


چگونه تشخیص دهیم که یک نهالستان اعتبار لازم را برای خرید دارد ؟ آیا استاندارد خاصی برای تشخیص آن است ؟ چه ملاک هایی را برای انتخاب باید مدنظر داشت ؟ همان گونه که می دانید و متأسفانه ، امروزه افراد بسیاری نه تنها در زمینه فروش نهال و نهالستان بلکه در تمام زمینه ها ، با توسل به وسایل متقلبانه در صدد فریب افراد و بردن اموال آن ها می باشند که این صنف شغلی هم از این دسیسه در امان نمانده است لذا برای انتخاب نهالستان دقت کافی را به خرج دهید . اول این که به صورت مستقیم از خود نهالستان خرید کنید تفاوتی نمی کند که خرید حضوری باشد یا غیر حضوری ، اگر تحقیقات لازم را در ارتباط با سابقه فعالیت نهالستان ، نوع فعالیت (با واسطه یا بی واسطه بودن) ، داشتن خزانه ، مشتری مداری ، داشتن محل معین به عنوان دفتر کار و ... را به عمل آورید خرید امنی خواهید داشت و با مشکل مواجه نمی شوید اگر هم در روند خرید و ارسال مشکلی پیش آمد کند قطعاً نهالستانی که اعتبار و اشتهار کافی را داشته باشد و مشتری مدار نیز باشد در صدد رفع آن بر خواهد آمد . 


نهالستان یشیل نهال با بیش از ده سال سابقه فعالیت در زمینه کاشت ، تولید و تکثیر انواع نهال بادام و واردات ارقام بادام خارجی ، دارای ارقام کمیاب و نایاب بادام ، واقع در شمال غرب کشور ، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است . یشیل نهال در کنار فروش نهال بادام به مشتریان اعتبار اصالت کالا و تضمین باردهی ارائه می نماید . پس از ثبت سفارش ، محموله در اسرع وقت و از طرق امن برای شما ارسال خواهد شد . 
برای کسب اطلاعات بیش تر با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید . در صورت نیاز به مشاوره در زمینه کشاورزی و کاشت نهال می توانید با مهندسین مجرب کشاورزی مشاوره رایگان نموده و از تجارب و اطلاعات آنان نیز بهره مند شوید .