نهال گردو

خرید انواع نهال گردو

فروش 18 رقم از بهترین و پربارترین ارقام نهال گردو در نهالستان یشیل نهال با انواع پایه های رویشی ریشه کشت بافت آزمایشگاهی ، پیوندی و پایه بذری به صورت ریشه باز و گلدانی خدمت شما مشتریان به صورت عمده و خرده انجام می شود.

لیست قیمت خرید نهال گردو

نهال گردو خوشه ای

نهال گردو خوشه ای

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردو خوشه ای در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردو خوشه ای پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردو خوشه ای پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردو خوشه ای پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردو خوشه ای اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردو خوشه ای دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 250000تومان

نهال گردوی تو سرخ

نهال گردوی تو سرخ

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردوی تو سرخ در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردوی تو سرخ پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردوی تو سرخپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردوی تو سرخ پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردوی تو سرخ اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردوی تو سرخ دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 280000تومان

نهال گردوی تویسرکان

نهال گردوی تویسرکان

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردوی تویسرکان در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردوی تویسرکان پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردوی تویسرکان پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردوی تویسرکان پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردوی تویسرکان اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردوی تویسرکان دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 240000تومان

نهال گردوی چندلر

نهال گردوی چندلر

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردوی چندلر در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردوی چندلر پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردوی چندلر پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردوی چندلر پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردوی چندلر اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردوی چندلر دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 260000تومان

نهال گردو خوشه ای فرانسه

نهال گردو خوشه ای فرانسه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردو خوشه ای فرانسه در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردو خوشه ای فرانسه پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردو خوشه ای فرانسه پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردو خوشه ای فرانسه پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردو خوشه ای فرانسه اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردو خوشه ای فرانسه دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 220000تومان

نهال گردو فرانکت

نهال گردو فرانکت

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردو فرانکت در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردو فرانکت پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردو فرانکتپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردو فرانکت پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردو فرانکت اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردو فرانکت دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 220000تومان

نهال گردو فرنور پیوندی

نهال گردو فرنور پیوندی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردو فرنور پیوندی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردو فرنور پیوندی پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردو فرنور پیوندیپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردو فرنور پیوندی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردو فرنور پیوندی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردو فرنور پیوندی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 220000تومان

نهال گردوی کاغذی

نهال گردوی کاغذی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردوی کاغذی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردوی کاغذی پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردوی کاغذیپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردوی کاغذی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردوی کاغذی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردوی کاغذی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 240000تومان

نهال گردو کوپه ای کانادایی

نهال گردو کوپه ای کانادایی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردو کوپه ای کانادایی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردو کوپه ای کانادایی پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردو کوپه ای کانادایی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردو کوپه ای کانادایی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردو کوپه ای کانادایی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردو کوپه ای کانادایی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 220000تومان

نهال گردو لارا

نهال گردو لارا

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردو لارا در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردو لارا پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردو لارا پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردو لارا پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردو لارا اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردو لارا دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 200000تومان

نهال گردوی دماوند

نهال گردوی دماوند

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردوی دماوند در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردوی دماوند پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردوی دماوندپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردوی دماوند پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردوی دماوند اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردوی دماوند دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 260000تومان

نهال گردوی ژنوتیپ

نهال گردوی ژنوتیپ

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردوی ژنوتیپ در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردوی ژنوتیپ پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردوی ژنوتیپپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردوی ژنوتیپ پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردوی ژنوتیپ اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردوی ژنوتیپ دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 200000تومان

نهال گردوی شیلی

نهال گردوی شیلی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردوی شیلی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردوی شیلی پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردوی شیلی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردوی شیلی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردوی شیلی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردوی شیلی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 240000تومان

نهال گردوی هارتلی

نهال گردوی هارتلی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردوی هارتلی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردوی هارتلی پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردوی هارتلی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردوی هارتلی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردوی هارتلی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردوی هارتلی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 240000تومان

نهال گردوی فرنت

نهال گردوی فرنت

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردوی فرنت در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردوی فرنت پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردوی فرنتپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردوی فرنت پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردوی فرنت اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردوی فرنت دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 220000تومان

نهال گردوی پکان

نهال گردوی پکان

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردوی پکان در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردوی پکان پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردوی پکانپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردوی پکان پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردوی پکان اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردوی پکان دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 240000تومان

نهال گردوی پدرو

نهال گردوی پدرو

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گردوی پدرو در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گردوی پدرو پایه رویشی می باشد.
 • نهال گردوی پدروپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گردوی پدرو پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گردوی پدرو اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گردوی پدرو دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 240000تومان

خرید نهال گردو اچ بی HB

خرید نهال گردو اچ بی HB

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام خرید نهال گردو اچ بی HB در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم خرید نهال گردو اچ بی HB پایه رویشی می باشد.
 • خرید نهال گردو اچ بی HB پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم خرید نهال گردو اچ بی HB پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه خرید نهال گردو اچ بی HB اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • خرید نهال گردو اچ بی HB دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 220000تومان

برای خرید نهال منتظر فردا نباش، همین الان با ما در تماس باش

یشیل نهال با ضمانت واقعی بازگشت کالا، ارائه ی فاکتور و قیمت رقابتی، یک انتخاب مطمئنِ✔

ضمانت بازگشت کالا

ارسال طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت

ضمانت اصالت کالا

صدور فاکتور رسمی

فهرست مطالب

درخت گردو چندسال عمر می کند ؟ 

عوامل بسیار زیادی در طول عمر درخت گردو مؤثر است و نمی توان با قاطعیت گفت که یک درخت گردو فلان سال عمر می کند البته با در نظر گرفتن این که یک درخت گردو در منطقه استاندارد و مخصوص به خود کاشته شود و در شرایط ایده آل نگهداری و مراقبت شود ، در این حالت و به طور متوسط یک درخت گردو بین 100 الی 200 سال عمر می کند . عواملی نظیر نوع و واریته درخت گردو ، تغییرات آب و هوایی ، آبیاری ، نحوه نگهداری ، سلامت آب و هوا ، فاصله کاشت ، کوددهی ، سمپاشی به موقع و ... در تعیین میزان عمر یک درخت گردو دخیل هستند . 

بهترین منطقه آب و هوایی برای کاشت گردو کجاست ؟

درخت گردو در مناطقی که آب و هوای مدیترانه ای دارد عملکرد بهتری از خود نشان می دهد . عمده ارقام گردو غالباً در مناطق غربی و شمال غرب کشور کشت می شود و در دمای 15 الی 40 درجه سانتی گراد بازدهی فوق العاده ای خواهد داشت . درخت گردو برای محصول دهی به زمستان های طولانی مدت و با دمای پایین احتیاج دارد . البته ارقامی از گردو وجود دارد که مناسب کاشت در مناطق گرم و خشک است و بیش تر در استان های کویری مانند کرمان کشت و تولید می شود . 

نیاز سرمایی درخت گردو در واریته های مختلف سالیانه بین 600 الی 1800 ساعت است که باید در فصل پاییز و زمستان و در زمان خواب زمستانه تأمین شود این به آن معناست که سرمای دیررس بهاره به حال گردو مساعد نیست .

فصل مناسب برای کاشت نهال گردو 

پاسخ به سؤال فوق بستگی به این دارد که شما در چه منطقه آب و هوایی قصد کاشتن نهال گردو دارید و نهالی که استفاده می کنید از چه نوع است ؟ نهال های گلدانی تقریباً در تمام فصول قابلیت کاشت دارند اما از نهال های ریشه لُخت یا ریشه باز تنها در فصلی که گیاه در خواب زمستانه به سر می برد می توان استفاده کرد . 

قیمت نهال گردو

در تعیین قیمت نهال گردو عوامل زیادی نقش دارد به عنوان مثال رقم گردو ، سن نهال ، نوع نهال (پایه رویشی ، پایه بذری و ...) می تواند بر افزایش یا کاهش قیمت نهال گردو مؤثر باشد . از آن گذشته در شرایط فعلی که شاهد تصاعد روزانه نرخ تورم می باشیم نمی توان قیمت ثابتی را در این مقاله برای نهال گردو ارائه نمود چرا که ممکن است پس از گذشت مدتی که قیمت ها افزایش یافت خواننده گرامی با خواندن این مقاله به اشتباه بیفتد بنابراین پیشنهاد می شود که برای اطلاع از قیمت نهال گردو به قسمت محصولات سایت مراجعه کرده و لیست کامل ارقام نهال گردوی موجود و قیمت های آن را مشاهده نمایید همچنین می توانید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل نموده و از کادر فروش قیمت را جویا شوید .

نهال گردو سردسیری

یکی از سوالات کشاورزان و جای تامل باغداران در هنگام خرید نهال گردو انتخاب نهال گردو برای مناطق سردسیری میباشد بهترین درخت و نهال گردو برای کاشت در مناطق سردسیری و سرد نهال گردو ژنوتیپ یشیل نهال تیپ 7 و تیپ 9 میباشد که بهترین بازدهی و بهره وری را دارا میباشد این نهال در دمای منهای 16 درجه سانتیگراد قابلیت کاشت به صورت گلدانی ریشه پر را دارا میباشد نهال گردو سردسیری بسیار مقاوم به سرما میباشد اصلاح نژاد های انجام گرفته بر روی این نهال گردو به گونه ای است که علاوه نیاز سرمایی نیاز گرمایی نیز دارد و با توجه به 4 فصل بودن کشور ایران هر دو نیاز این نهال تامین میشود و شما باغدار و نهالکار گرامی میتتوانید این نهال را در تمای شهر های ایران و در تمایم آب و هوا ها کاشت کنید برای خرید نهال گردو سردسیری ژنوتیپ 7 و 9  و حتی رقم چندلر بذری و کانادایی و فرنور پیوندی و گردو HB اچ بی ، با ما در تماس باشید .

نهال گردوی پایه رویشی کشت بافت چیست ؟

از دسته مرغوب ترین و محبوب ترین نوع نهال ها می باشد که امروزه طرفداران بسیاری دارد و کشاورزان تمایل بیش تری به کشت این نوع نهال دارند این رغبت بی اندازه به دلیل نحوه تکثیر این نوع نهال می باشد در واقع در روش پایه رویشی کشت بافت قسمتی از بافت گیاه را جدا کرده و در شرایط آزمایشگاهی با روش های مخصوص پرورش می دهند که باعث به وجود آمدن ویژگی های سودآور و مفیدی در گیاه می شود به عنوان مثال ویژگی هایی نظیر مقاومت به سرما و گرمای شدید در گیاه تقویت می شود یا گیاه را نسبت به آفات و بیماری ها بیش از پیش مقاوم می سازند . از آن گذشته نهال گردوی پایه رویشی کشت بافت صرفه اقتصادی بیش تری دارد چرا که به جای تمرکز بر رشد طولی درخت ، تمرکز را روی افزایش شاخ و برگ و میزان و کیفیت محصولات می گذارد این امر سبب افزایش سود و همچنین تسهیل در برداشت محصول خواهد شد .

فروش نهال گردو به چه صورت است ؟

خرید و فروش نهال گردو

افراد علاقه مند و متخصص در زمینه خزانه داری نهال گردو و پرورش و تکثیر این گیاه با احداث خزانه و به کارگیری نیروی انسانی لازم اقدام به پرورش و تکثیر ارقام مختلف تجاری گردو می نمایند و ارقام خارجی را نیز از خارج از کشور وارد کرده و به بازار داخلی عرضه می کنند . 

گردوی زودرس چیست ؟

منظور از زودرس آن است که درخت گردوی شما زودتر از سایر درختان به بار می نشیند و میوه آن می رسد در نتیجه خواهید توانست که محصول را با قیمت گزاف به عنوان نوبرانه به بازار عرضه کرده و سودی بیش تر از سایر کشاورزان دریافت کنید . 

نهال گردو چه زمانی میوه می دهد ؟

نهال گردو برای محصول دهی بایستی ابتداء بالغ و بارور شود . برای ارقام مختلف گردو معمولاً در سنین 4 الی 5 سالگی بلوغ اتفاق می افتد البته با تولید نهال گردوی پایه رویشی سن بلوغ نهال گردو کمتر شده است . درخت بالغ گردو در سال اول ممکن است میزان محصول کمی تولید کند اما رفته رفته بر میزان آن افزوده خواهد شد . 

ارقام گردو

ارقام نهال گردو

درخت گردو و میوه حاصل از آن در ایران از دسته گیاهان کهن و اساطیری محسوب می شود که برای آن افسانه های گوناگون ساخته اند . با در نظر گرفتن دیرینه درخت گردو در ایران ، از گذشته تا به امروز نژادها و ارقام مختلفی از آن کشف شده و یا از تلاقی و پیوند دو نژاد به وجود آمده است در هر صورت امروزه با انبوهی از ارقام گردو مواجه هستیم که مهم ترین ارقام گردوی تجاری از این قبیل است که هر یک بسته به ویژگی های خود به آب و هوای خاصی تعلق داشته و در منطقه خود کشت می شوند : گردوی HB گردوی اچ بی ، گردوی پکان ، گردوی کوپه ای کانادایی ، گردوی تو سرخ ، گردوی دماوند ، گردوی اسرائیلی ، گردوی چندلر ، گردوی کاغذی ، گردوی هارتلی ، گردوی پدرو ، گردوی فرنور ، گردوی تویسرکان ، گردوی خوشه ای فرانسه ، گردوی شیلی ، گردوی فرانکت ، گردوی لارا ، گردوی ژنوتیپ برتر ، گردوی فرنت و ... می باشد . ناگفته نماند که تمامی این ارقام داخلی نیستند و برخی از آن ها خارجی بوده و به کشورهای مختلفی تعلق دارند . 

عمر اقتصادی درخت گردو یعنی چه ؟

هر درخت میوه ده دارای یک عمر معمولی و یک اصطلاح عمر مفید یا عمر اقتصادی می باشد و منظور از آن محدوده زمانی است که یک درخت به اوج شکوفایی ، محصول دهی و باروری می رسد و بیش ترین محصول عمرش را در آن محدوده زمانی تولید می کند .

نهال گردو بعد از بلوغ تا سن 50 سالگی ، سال به سال بر میزان محصولش افزوده می شود و در محدوده 50 تا 70 سالگی بیشترین محصول عمر خود را عرضه خواهد کرد (20 سال) اما پس از 70 سالگی محصول آن رو به کاهش می نهد . ناگفته نماند که برخی از درختان گردو تا زمان کهنسالی نیز هر سال به بار می نشینند اما دیگر صرفه اقتصادی گذشته را ندارند . 

درخت گردو را چگونه آبیاری کنیم ؟

برای آبیاری درخت گردو رعایت چند نکته الزامی است ؛ به شدت از غرقابی کردن زمین بپرهیزید زیرا موجب پوسیدگی ریشه درخت گردو می شود . درخت گردو در فصل سرد و خواب زمستانه به آبیاری نیازی ندارد . درخت گردو ریشه های عمیق و بلندی دارد بنابراین در دو سال ابتدایی کاشت نهال یعنی زمانی که ریشه ها کوتاه است آب بیش تری نیاز دارد اما بعد از دو سال از نیاز آبی درخت کاسته خواهد شد . در زمان آبیاری نهال گردو طوقه های آن را خیس نکنید . 

نهال گردوی دیرگل 

یکی از مهم ترین ویژگی هایی که نهال گردو باید داشته باشد آن است که دیرگل باشد به این دلیل که گردو معمولاً در مناطق سردسیر شمال غرب و غرب کشور کشت می شود و در صورت دیرگل بودن بعد از سرمای دیررس بهاره گل های درخت شکوفا می شوند و از خطر سرمازدگی مصون می مانند و محصول درخت پربار خواهد شد . 

خرید نهال گردو 

برای خرید نهال گردو در ارقام و سنین مختلف بایستی به صورت حضوری به نهالستان مراجعه کرده و یا از طریق سایت از نهالستان های معتبر و مجرب اقدام به خرید نهال گردو نمایید جهت خرید نهال گردو به صورت آنلاین اینترنتی از طریق درگاه پرداخت اقدام کنید تمامی نهال ها قبل ار عرضه قارچ کشی شده و بعدا در داخل بسته بندی های مخصوص برای خریداران ارسال میشوند.

نهالستان معتبر برای خرید نهال گردو

در سطح کشور نهالستان های بسیاری به صورت مستقیم و با واسطه برای خرید نهال گردو وجود دارد که برخی شهرت بین المللی نیز دارند . لازم به ذکر است که هر چه به صورت مستقیم و بی واسطه از خود نهالستان خرید کنید از احتمال نارضایتی شما ، کیفیت پایین محصول یا نقص آن کاسته خواهد شد . 

نهالستان یشیل نهال واقع در شمال غرب ایران با بیش از یک دهه سابقه فعالیت در زمینه کاشت و تکثیر نهال گردو و واردات ارقام گردوی خارجی ، یکی از معتبرترین نهالستان ها در سطح کشور می باشد . شما می توانید با خرید نهال از این نهالستان گواهی اعتبار اصالت کالا و تضمین باردهی دریافت نمایید . 

لازم به ذکر است که یشیل نهال دارای تنوع بالا و بیش از 20 رقم از مرغوب ترین و محبوب ترین ارقام تجاری نهال گردو می باشد که با مراجعه به لیست محصولات می توانید انواع نهال گردو و قیمت آن را مشاهده بفرمایید . 

برای دریافت پاسخ سؤالات خود و یا کسب اطلاعات بیش تر می توانید از طریق شماره تماس های مندرج در سایت با شرکت یشیل نهال تماس گرفته و از مشاوره رایگان مهندسین و کادر مجرب فروش بهره مند گردید . 

آشنایی با نهال گردو پایه رویشی کشت بافت 

درختان گردو یکی از پرثمرترین گیاهان هستند که از دیرباز بر روی کره زمین وجود داشته و انسان ها از میوه و چوب این درختان تنومند استفاده کرده اند.درختان گردو با عمر بالای که دارند یکی از بهترین و پرسودترین ارقام درخت مثمر هستند که دارای ارقام و زیرگونه های متفاوتی می باشند و هر یک از این زیر گونه های ویژگی های مخصوص به خود را داشته و با یک نوع آب و هوا سازگاری دارد.
در روزگاران قدیم درختان گردو به صورت وحشی و خودرو رشد می کردند تا اینکه انسان این درختان را کشف و برای پرورش و تولید انبوه آنها از میوه درخت گردو استفاده کرد. استفاده از بذر درخت گردو قرن هاست که مورد بهره برداری قرار گرفته اما این یک روش سنتی بوده و دارای عیوب زیادی است ،با گذشت زمان و پیشرفت علم کشاورزان ایده پیوندزنی را آموخته و برای تولید با کیفیت گردو از آن استفاده کردند اما باز هم در این راستا به هدفی که می خاستند نرسیده و برای تولید درخت گردو فوق پیشرفته دست بکار شدند،امروزه کارشناسان گیاه شناسی توانسته اند درختان گردو و هر درخت دیگری را با روش های نوین و جذابی پرورش دهند تا به کیفیت آنها افزوده و از عیوب آنها کاسته شود و درنتیجه یک درخت مقاوم با باردهی بالا وبا کیفیت داشته باشند.
در این مقاله قصد داریم شما را با جدید ترین نوع پرورش درختان گردو اشنا کنیم تا در زمان احداث باغ گردو و خرید نهال گردو با اطلاعات کامل اقدام به تهیه نهال کرده و یک پرورش سودمند با عملکرد بالا داشته باشید،پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

انواع پایه ها در پرورش نهال گردو 

همانگونه که گفته شد درختان گردو با پایه های مختلف وجود دارند که هر یک از این نوع پایه دارای مشخصه ها و خصوصیات خاص به خود است،در ادامه شما را با انواع پایه های نهال گردو آشنا خواهیم کرد.

نهال گردو پایه بذری 

این نوع نهال با استفاده از بذر نهال یا همان میوه گردو تولید می شود به این صورت که گردو را در آب خیسانده و پس از جوانه زدن آن را در خاک چال می کنند تا رشد کند در نتیجه رشد این بذر ما یک نهال گردو با پایه بذری داریم که دارای ویژگی های درخت مادر است. کیفیت اینگونه نهال های پایه بذری جالب نبوده و میوه حاصله نیز کیفیت مرغوبی ندارد بههمین جهت کاشت و پرورش این نوع نهال ها دیگر رواج ندارد.

نهال پیوندی گردو 

با توجه به اینکه نهال های بذری گردو دارای کیفیت و عملکرد خوبی نیستند کشاورزان ترجیح دادند که این رقم نهال را اصلاح کنند،پیوند زدن یک پایه مقاوم با یک قلمه از رقم باکیفیت می تواند نتیجه مطلوبی را به دنبال داشته باشد.در این گونه نهال ها کشاورز از بذر یک رقم از گردو که در برابربیماری ها، آفات و تنش های آب و هوا مقاوم است استفاده می کند و اجازه می دهد بذر کاشته شده تا 50 سانت رشد کند که این رشد حدود یک سال زمان می برد،بعد از گذشت یک سال برای تاج نهال از قلمه یک رقم از گردو که دارای کیفیت و باردهی مطلوب است استفاده کرده و به پایه اصلی پیوند می زند، پیوندک با استفاده از برش بروی پایه متصل شده وبا استفاده از چسب های مخصوص در جای خود محکم می شود.بعد از گذشت یک سال نهال پیوندی ما برای انتقال به زمین اصلی آماده است. در این نوع پرورش نهال بدست امده به نسبت نهال های بذری دارای کیفیت و عملکرد بسیار بهتری است .

نهال پایه رویشی کشت بافت 

و اما بهترین نوع و پایه نهال را می توان نهال پایه رویشی کشت بافت دانست این نوع نهال ها به روز ترین ،بی عیب ترین و بهترین ارقام نهال محسوب می شوند که در سال 1942 کشف شده و دارای طرفداران زیادی بین کشاورزان هستند.
پرورش نهال پایه رویشی کشت بافت یک نوع پرورش مدرن محسوب می شود و به تازگی وارد کشور شده اما در همین مدت کم توانسته جای خود را در میان پرورش دهندگان به خوبی باز کند.

ویژگی های نهال پایه رویشی گردو 

زمانی که ما یک نهال گردو با پایه اصلاح شده یا همان پایه رویشی انتخاب می کنیم باید بدانیم این نهال چه ویژگی های داشته و در زمان رشد ما با چه عملکردی رو به رو هستیم .
در این نوع پرورش که به دست کارشناسان گیاه پزشکی در کلینیک های  پیشرفته گیاه شناسی انجام می شود ،پایه نهال اصلاح شده  که در واقع رشد و کشت سلول ،اندام و یا بافت گیاه در یک محیط کاملا مصنوعی در ظرف های شیشه ای در آزمایشگاه است ،تولید می شود .در این نوع کشت ، گیاه بدست آمده با استفاده از دستکاری های ژنتیکی اصلاح شده و یک رقم بسیار با کیفیت به دست می آید که دارای ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی می باشد ، از این ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

تولید انبوه در مقیاس کم

با توجه به اینکه میزان رشد عمودی نهال های پایه رویشی کمتر از دیگر ارقام نهال است ،شما می توانید نهال ها را با فاصله کمتری کاشت کنید در نتیجه میزان تولید شما در هر هکتار بیشتر خواهد شد. 

میزان باردهی بالا در نهال پایه رویشی 

باردهی نهال گردو پایه رویشی نه تنها سریع تر بلکه به مقدار بیشتر از دیگر نهال ها پایه بذری و پیوندی است.به طور مثال اگر در نهال های پایه بذری بتوانید سالانه 10 تن باردهی داشته باشیم ،در نهال گردو با پایه رویشی می توان سالانه بیش از 15 تن برداشت محصول داشت.

زود رس بودن محصول در نهال گردو پایه رویشی 

در نهال های معمولی شما از سال چهارم و پنجم می توانید اولین محصول دهی را داشته باشید اما در نهال های ریشه کشت بافت اصلاح شده سال اول کاشت می تواند اولین سال باردهی محسوب شود ،همچنین شروع باردهی تجاری در اینگونه نهال ها از سال سوم تا چهارم آغاز می شود.

عمر مفید بالا در نهال پایه رویشی 

در نهال های گردو با پایه رویشی عمر مفید محصول نسبت به دیگر پایه ها بیشتر است ،زیرا هم شروع سال باردهی و هم بلوغ تجاری نهال سریع تر اتفاق می افتد و به همین جهت سن باردهی افزایش میابد.در کل در نهال های پایه رویشی عمر مفید درخت همیشه 10 تا 20 سال بیشتر از نهال گردو پایه بذری است.

بازدهی با کیفیت در همه سنین

از دیگر مزایای نهال گردو پایه رویشی کشت بافت می توان به کیفیت و یکدست بودن محصول اشاره نمود .مرغوبیت محصول نهال گردو پایه رویشی از اولین سال تولید تا اخرین سال به یک منوال بوده و کاسته نمی شود.

مقاومت پایه به بیماری ها و آفات

یکی از مهمترین و قابل توجه ترین ویژگی های نهال پایه رویشی گردو ،مقاومت بالای آن به انواع بیماری ها و آفات است ،ریشه اینگونه نهال ها حساس نبوده و با اصلاح ژنتیکی که بر روی آن ها انجام شده مقاومتشان نسبت به دیگر پایه ها بسیار بیشتر است . 

مقاومت به تنش های آب و هوایی

ریشه نهال گردو کشت بافت به صورت سطحی رشد می کند و به همین جهت آب کمتری برای رشد نیاز دارد، رشد سطحی ریشه نهال باعث می شود در زمان  تنش های آبی که یکی از مهم ترین معضل های امروزی است مقاومت خوبی داشته باشد.
دیرگل بودن و حفاظت از شکوفه در فصل بهار
پرورش و رشد سریع نهال پایه رویشی گردو 

نهال های پایه رویشی نسبت به دیگر ارقام دارای پایه ای کوتاه تر هستند ،در این نهال ها نسبت به اصلاحی که در ریشیشان انجام شده  توان رشد خود را صرف تقویت بنه نهال می کنند تا رشد بیهوده شاخه و برگ نهال ، به همین دلیل شما یک نهال گردو با پایه کوتاه و تاجی گرد خاهید داشت که باعث می شود عمل هرس و برداشت محصول به راحتی و با کمترین هزینه انجام شود.

سازگاری بالا نهال گردو رویشی با خاک های مختلف 

اگر در منطقه ای زندگی می کنید که دارای خاک نامرغوب آهکی است و قصد پرورش نهال گردو را دارید بهتر است نهال پایه رویشی گردو را انتخاب کنید این نوع نهال ها دارای سازگاری بالای با انواع خاک ها با اسیدیته های مختلف داشته و رشد خوبی خواهند داشت.

بهترین ارقام نهال گردو برای کاشت در مناطق مختلف ایران 

درختان گردو یکی از بهترین ارقام درختان مثمر با بازدهی بالا هستند که از هزاران سال پیش بر روی زمین رشد می کردند. در ابتدا درختان گردو به صورت وحشی در جنگل ها و دشت ها رشد می کرد اما به مرور زمان این درخت مثمر مورد توجه انسان قرار گرفت وپرورش آن به صورت اختصاصی انجام شد تا بهره بیشتری از آن گرفته شود.درختان گردو امروزه در ارقام و گونه های بسیار مختلفی وجود دارند که هر یک از این گونه ها دارای ویژگی ها و مشخصه های خاص به خود بوده و مناسب برای کاشت در یک منطقه و اقلیم می باشند.
با پیشرفت علم و تغییر نگرش انسان به پرورش درختان مثمر ،راه های زیادی برای بهبود عملکرد و تقویت ریشه نهال نسبت بیماری ها و شرایط نا مساعد جوی امتحان شد و در نتیجه یک جدول کلی از بهترین ارقام نهال گردو با پایه های مختلف معرفی گردید تا پرورش دهندگان بتوانند نسبت به اقلیم منطقه و شرایط موجود متناسب ترین رقم گردو را انتخاب و برای یک پرورش ایده آل کاشت کنند.
شناخت کافی از اقلیم منطقه ، شرایط آب و هوای و میزان آب در دسترس و ویژگی های اصلی نهال گردو رابطه مستقیم و زیادی با یک پرورش موفق و پر سود دارد . حتی اگر شما یک پرورش دهنده حرفه ای بوده و در طول پرورش تمام فاکتورهای رشد و سلامت نهال رابه خوبی رعایت کرده باشید اما نهال شما با اقلیم منطقه سازگار نباشد ،پرورش شما با شکست روبه برو خواهد شد به همین دلیل اگر قصد احداث باغ گردو یا هر درخت دیگری را دارید از تمام ویژگی ها و خصوصیات منطقه و نهال مورد نظر اطلاع کسب کنید و با توجه به این موارد اقدامات لازم را انجام دهید.

بهترین ارقام نهال گردو 

با توجه به موارد ذکر شده در بالا در ادامه این مقاله شما را با بهترین ارقام نهال گردو ایرانی و خارجی و تمام خصوصیات و ویژگی های آنها اشنا خواهیم نمود تا شما عزیزان بتوانید اقدامات لازم را با در دست داشتن اطلاعات کافی انجام دهید.
درختان گردو به صورت کلی به دو دسته مجزا شناخته می شوند ؛

درختان گردو سفید 

این نوع درختان دارای میوه های با مغز سفید رنگ هستند که منشع بوجود آمدنشان قاره آسیا و کشور ایران است و در منطقه های اروپایی به نام گردو ایرانی شناخته می شوند.این ارقام دارای عملکرد بسیار بالای بوده و طرفداران زیادی دارد. درختان گردو ایرانی از نظر چوب ومیوه دهی کیفیت قابل پسندی داشته و در همه مناطق جهان کاشت و پرورش داده می شود.

نهال گردو سیاه 

این نوع گردو ها که مشخصه اصلی آنها میوه های با مغز تیره و قهوه ای رنگ است و منشع اصلی بوجود آمدنشان را می توان کشورهای اروپایی از جمله کشور انگلیس و فرانسه  دانست ،طعم این نوع گردو بسیار لذیذ بوده و دارای درختانی تنومند با چوبی با کیفیت است.

نهال گردو چندلر یک رقم وارداتی 

یکی از ارقام با کیفیت گردو که امروز در اقسانقاط کشور و جهان کاشت و پرورش داده می شود و مورد توجه عمده کشاورزان است ،نهال گردو چندلر می باشد.
این رقم از نهال گردو دارای باردهی با کیفیت و توانای رشد بالای بوده و توان ایستادگی در برابر سرمای زمستان را به خوبی دارد ،بهترین مناطق برای کاشت نهال گردو چندلر را می توان مناطقی با آب وهوای معتدل و کوهستانی دانست که داری خاکی حاصلخیز و سبک هستند.بیشترین مناطق زیر کشت برای این رقم از نهال گردو را می توان کشور های آمریکا ،ایران و ترکیه دانست.
نهال  گردوی رقم چندلر یک رقم دیر گل بوده وبه خوبی می تواند از گلهای خود  در سرمای بهار محافظت کند ، باردهی نهال از سال اول کاشت شروع شده و در سال چهارم به بلوغ میرسد ،عمر ومفید این رقم بین 45 تا 55 سال است . میوه نهال گردو چندلر به صورت دسته ای رشد کرده و دارای سایز متوسط با پوسته ای نازک و مغزی سفید و چرب است.این رقم خودبارده نبوده و برای باروری نیاز به یک رقم گرده افشان دارد ،بهترین رقم برای این کار نهال گردوی فرانکت است که میتوان به نسبت 1 به 10 از آن استفاده نمود.

نهال گردو فرنور 

یکی از ارقام دیگر وارداتی که سالهاست از کشور فرانسه به ایران آورده شده و با توجه به کیفیت و باردهی فوق العاده اش بین کشاورزان از شهرت خوبی برخوردار است نهال گردو فرانکت می باشد.
این رقم از نهال گردو مقاومت بالای در برابر سرمای سخت زمستان دارد و مناسب ترین رقم برای کاشت در مناطق سردسیر با زمستان های سخت است. نهال گردو فرانکت یک رقم دیر گل بوده که به خوبی ازشکوفه های خود در فصل بهار محافظت می کند، میزان باردهی و عملکرد در این ارقام بسیار مطلوب بوده و از سال دوم کاشت، باردهی در این رقم آغاز می شود ،بلوغ محصولدهی نیز در سال چهارم و عمر مفید آن بین 55 تا 60 سال است .
میوه نهال گردو فرنور در دسته های سه تایی با سایز متوسط رو به بزرگ با پوسته ای نازک و کاغذی با مغزی چرب و سفید و طعمی بسیار لذیذ است.

نهال گردو فرانکت

از دیگر ارقام وارداتی که دارای کیفیت بسیار مطلوب و میوه ای درشت با مغزی شیرین و سفید و چرب با پوسته ای کاغذی است می توان به نهال گردو فرانکت اشاره نمود ،این رقم از نهال گردو مقاومت بالای به سرما و بیماری های شایع درختان گردو داشته و مناسب کاشت در مناطقی با سرمای شدید و کوهستانی است.
درخت گردو فرانکت بومی کشور آمریکا بوده و سالهاست که به کشور ایران آورده شده و به دلیل کیفیت بالا و عملکرد فوقال العاده و همچنین سازگاری بالایش به مناطق سرد ایران در بین کشاورزان به یک رقم محبوب شهرت پیدا کرده است.
از دیگر ویژگیهای آن می توان به دیرگل و زودبازده بودن این رقم اشاره نمود ، نهال گردو فرانکت از سال دوم کاشت باردهی خود را آغاز کرده و در سال پنجم به باردهی اقتصادی میرسد ، سن تولید محصول در این رقم از نهال گردو بین 45 تا 55 سال است.

نهال گردو فرنت 

یکی دیگر از ارقام نهال گردو که از کشور فرانسه وارد ایران شده ،نهال گردو فرنت است . این رقم دارای محصولی بسیار باکیفیت و درشت  با پوسته ای نیمه  کاغذی است که طعمی بسیار لذیذ و دلنشین دارد.نهال گردو فرنت مقاومت بالای به سرما داشته و مناسب کاشت در مناطق سرد و کوهستانی می باشد ،خاک مورد نظر برای رشد بهتر این رقم از نهال گردو،خاک های سبک ،لومی و شنی است که زهکشی بالای دارند.
نهال گردو فرنت از سال دوم کاشت باردهی خود را شروع کرده و در سال پنجم به محصول دهی اقتصادی می رسد میزان باردهی در این رقم بین 50 تا 60 سال است،قابل ذکر است که نهال گردو فرنت خود گرده افشان نبوده و برای باروری نیاز به یک رقم گرده افشان مانند فرنور دارد.

نهال گردو اسرائیلی 

یکی از ارقام اصلاح شده که دارای ویژگی های منحصر به فرد بوده و طرفداران زیادی در بین باغداران دارد نهال گردو اسرائیلی است.این رقم از نهال گردو دارای پایه ای کوتاه و تاجی گرد است ،بهترین ویژگی این رقم را می توان به تولید محصول یک دست و با کیفیت  با پوسته ای نازک و مغزی خوش طعم و چرب  وکرمی رنگ دانست که در زمان فروش قیمت بالای را به خود اختصاص می دهد.
اصلاح پایه نهال گردو اسرائیلی باعث شده این رقم مقاومت خوبی در برابر بیماری های و آفات شایع درختان گردو پیدا کند .توانای تحمل دمای پایین در نهال گردو اسرائیلی آن را به یک رقم مناسب جهت کاشت در مناطق سرد تبدیل کرده . از دیگر ویژگی های آن می توان به باردهی سریع و عمر مفید بالا این رقم اشاره نمود،شروع باردهی از سال اول وبلوغ آن در سال چهارم است ،طول عمر مفید نهال گردو اسرائیلی 50 تا 65 سال است.

نهال گردو پکان 

یکی دیگر از ارقام نهال گردو که بومی کشور آمریکا بوده و ازویژگی های خوبی برخوردار است نهال گردو پکان است .این رقم از نهال برخلاف دیگر ارقام بالا مناسب کاشت در مناطق معتدل رو به گرم است .نهال گردو پکان یک رقم زود گل بوده و توان سرمای شدید را ندارد به همین دلیل در عمده مناطق کم ارتفاع و گرم مرکزی و شرقی ایران کاشت می شود.
نهال گردو پکان دارای میوه های با پوسته های نازک و مغزی چرب ،خوش طعم به رنگ قهوه ای است .شروع باردهی این رقم از سال سوم کاشت بوده و در سال ششم به بلوغ باردهی میرسد .

نهال گردویی کانادایی

همانگونه که از نام این رقم پیداست ،بومی کشور کانادا بوده و به دلیل کیفیت و عملکرد مطلوبش به دیگر نقاط جهان از جمله ایران انتقال داده شده است.
نهال گردوی کانادایی مقاومت بسیار خوبی در مقابل سرمای شدید داشته و به همین دلیل مناسب کاشت در مناطق سردسیر با زمستان های سخت است.دیر گل بودن این رقم از نهال گردو می تواند یکی دیگر از ویژگی های آن باشد که با وجود این ویژگی کاشت آن در ارتفاعات بیش از 3000 متر نیز جایز است.
رشد زیاد ،باردهی بالا ،کیفیت محصول می تواند از ویژگی های دیگر نهال گردوی کانادایی باشد ،این رقم از سال دوم کاشت شروع به باردهی می کند  و در سال ششم به باردهی تجاری میرسد ،میوه های نهال گردو کانادایی دارای پوسته های نسبتا کاغذی با مغزی سفید و چرب هستند ،میزان عمر این رقم بین 50 تا 70 سال نوسان دارد که در این طول مدت می تواند 15 تا 20 متر رشد کند.

نهال گردو توسرخ 

یکی از بهترین و متفاومت ترین ارقام نهال گردو که از کشور آمریکا وارد ایران شده و به واسطه ویژگی های منحصر بفردش شهرت و طرفداران زیادی در بین باغداران پیدا کرده است ،نهال گردو توسرخ است.این رقم از نهال گردو دارای میوه های با مغز سرخ بوده که طعمی بسیار لذیذ و چرب دارد.
نهال گردوتوسرخ نسبت به دیگر ارقام عملکرد پایینی دارد اما قیمت بالای محصول توانسه این عملکرد پایین را جبران کند.نهال گردو تو سرخ یک رقم دیرگل و مقاوم به سرما بوده و در اواخر فروردین شروع به گلدهی می کند،باردهی این رقم از سال دوم شروع شده و در سال ششم به باردهی اقتصادی میرسد.مناسب ترین مناطق برای کاشت نهال گردو توسرخ می تواند مناطقی با آب و هوای سرد و کوهستانی باشد که دارای خاکی سبک ،لومی با زهکشی هستند.

نهال گردو هارتلی 

از دیگر ارقام نهال با کیفیت وارداتی که از کشور آمریکا به ایران آمده و به دلیل کیفیت بالایش در کشور ما ماندگار شده  نهال گردوی هارتلی است. این رقم از نهال گردو زودگل بوده سازگاری زیادی با سرمای سخت را ندارد به همین دلیل مناسب ترین مناطق برای کاشت نهال گردو هارتلی می تواند مناطق معتدل و گرم که دارای خاک سبک و با کیفیت هستند باشد.
محصول نهال گردو هارتلی دارای سایزی متوسط با مغزی کرمی و چرب است که طعم بسیار خوبی دارد.باردهی این رقم از نهال گردو ازسال دوم شروع شده و در سال ششم به باردهی تجاری میرسد.

نهال گردو لارا 

یکی دیگر از ارقام نهال گردو که بومی آمریکا بوده و از سالیان پیش وارد ایران شده نهال گردو رقم لارا است .این رقم از نهال گردو نیز مانند گردوی رقم هارتلی زودگل بوده و مناسب کاشت در مناطق سردسیر نیست ، مناطق مناسب برای کاشت این رقم را می توان مناطق معتدل و گرم دانست که در زمستان دمای آنجا به 6- درجه نمیرسد.
از ویژگی های منحصر به فرد نهال گردوی لارا می توان به رشد سریع عملکرد بالا و خودبارور بودن آن اشاره نمود ،محصول نهال گردو لارا بسیار خوش طعم ،چرب وکرمی رنگ است که دارای پوسته ای نیمه کاغذی می باشد.
نهال گردو لارا به بیماری ها باکتریایی درختان گردو حساس است و به همین دلیل در پی کاشت این رقم باید به فاکتور سم پاشی دقت بیشتری داشته باشید.
این رقم از نهال گردو با پایه اصلاح شده از سال دوم باردهی خود را شروع کرده ودر سال ششم به باردهی اقتصادی می رسد.

نهال گردو دماوند

یکی از بهترین ارقام نهال گردو که بومی کشور ایران بوده و از چندصد سال پیش در کشور ما پرورش داده می شده و همچنین مورد پسند کشاورزان قرار دارد نهال گردو دماوند است.ارتفاعات مناسب ترین مناطق برای کاشت این رقم از نهال گردو بوده و بیشترین کاشت را نیز در ارتفاعات دماوند دارد .
نهال گردو دماوند با اینکه مقاومت بالایی در برابر سرما دارد اما زودگل است و در برابر سرمای بهاره امکان سرمازدگی  شکوفه هایش زیاد است ارتفاع 1600 تا 2000 متر بالا تراز سطح دریا می تواند بهترین منطقه برای کاشت این رقم نهال باشد.
درختان گردو دماوند دارای سرعت رشد بالای بوده و در رقم پایه اصلاح شده از سال سوم باردهی خود را شروع کرده و در سال هفتم به باردهی اقتصادی می رسد ،طول عمر این رقم از نهال گردو بین 80 تا 90 سال است و عمر کلی آن 100 تا 120 سال ،میوه نهال گردو دماوند دارای مغزی سفید و چرب بوده که دارای پوسته ای سخت است اما مغز گردو به راحتی از پوسته جدا می شود .

نهال گردو تویسرکان 

یکی از یهترین ارقام نهال گردوی ایرانی که شهرت جهانی داشته و از کیفیت و عمکرد بالای برخوردار است نهال گردو تویسرکان می باشد .این رقم از نهال گردو رشد زیادی داشته و در طول عمر خود تا ارتفاع بیش از 23 متر رشد می کند.نهال گردو تویسرکان نسبت به سرمای شدید واکنش نشان داده و مقاومت خود را از دست میدهد به همین جهت بهتر است در مناطق کوهستانی و معتدل با ارتفاع 1200 تا 1500 متر کاشته شود.
میزان باردهی نهال گردو تویسرکان در اوج رشد بین 1 تا 5/1 تن بوده و از سال سوم باردهی خود را به صورت نوبرانه آغاز می کند وبلوغ محصول دهی را در سال هفتم تجربه می کند، عمر مفید در این رقم از نهال گردو بین 60 تا 80 سال است که نسبت به شرایط پرورش متغیر است.

نهال گردو ژنوتیپ

یکی از بهترین ارقام نهال گردو که دارای پایه اصلاح شده بوده و از رشد و عملکرد فوقالعاده ای برخوردار است نهال گردوی ژنوتیپ می باشد.این رقم از نهال گردو دیرگل بوده و مقاومت بالای نسبت به سرما دارد به همین دلیل مناسب کاشت در مناطق سرد و کوهستانی است.نهال گردو ژنوتیپ دارای محصولی بسیار با کیفیت در سایزی درشت با مغزی سفید و چرب با پوسته ای کاغذی  است .
سال دوم شروع باردهی این رقم از گردو است و محصول دهی اقتصادی آن از سال ششم آغاز می شود،طول عمر نهال گردو ژنوتیپ حدود 80 تا 100 سال و عمر مفیدش بین 70 تا 80 سال می باشد.میزان باردهی در این رقم از نهال بسیار بالا بوده و در اوج رشد بین 12 تا 16 تن محصول با کیفیت در واحد هکتار به ثمر می نشاند.
از دیگر ویژگی های نهال گردو ژنوتیپ می توان به مقاومت بالای این نهال نسبت به بیماری ها و آفات اشاره نمود که در طول پرورش باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود.

فاکتورهای قابل توجه درابتدایی ترین مرحله  پرورش بهترین نهال گردو

حالا که با بهترین ارقام نهال گردو آشنا شدیم بهتر است مهمترین فاکتور های پرورش را در ابتدایی ترین مرحله رشد بدانیم تا در طول پرورش بتوانیم محصولی با کیفیت تر برداشت کنیم.از مهمترین فاکتورهای پرورش می توان به موارد زیر اشاره نمود.

انتخاب رقم مناسب 

قبل از هر اقدام باید از ویژگی های محل پرورش اطلاع لازم را داشته باشیم و نسبت آن ویژگی ها یک رقم مناسب و سازگار انتخاب کنیم .

خرید نهال از نهالستان معتبر 

نهال گردو را از نهالستان های معتبری خریداری کنید که خود دارای خزانه هستند ،این گونه نهالستان ها نه تنها به شما نهال های سالم و با کیفیت تری را می دهند بلکه شما می توانید نهال را با قیمت مناسب تری از آنها تهیه کنید.

سلامت نهال 

در هنگم خرید نهال گردو توجه داشته باشید که نهال نباید در قسمت ریشه و بدنه دارای زدگی و زخم باشد ،ریشه نهال باید کاملا آبدار و پرباشد.

بررسی خاک منطقه 

خاک یکی از مهترین موارد در امر پرورش است زیرا عمده نیازهای  نهال برای رشد از خاک برطرف می شود.قبل از کاشت نهال خاک منطقه را مورد آزمایش قرار داده تا از کمبود های آن مطلع شوید سپس خاک را تا عمق یک متری شخم زده و با استفاده از کودهای حیوانی پوسیده شده آن را غنی سازی کنید.

رعایت فاصله کاشت 

یکی از مهمترین نکات در هنگام کاشت نهال گردو رعایت فاصله مناسب در کاشت است،این فاصله نسبت به رشد ریشه و تاج نهال در اوج رشد محاسبه می شود .در عمده درختان گردو فاصله مناسب برای کاشت 6متر در 6 متر مربع است.

استفاده از کود های ریشه زا 

برای کمک به رشد ریشه و قوی شدن نهال بهتر است در زمان کاشت نهال از کود های ریشه زایی چون هیومیک اسید استفاده شود.

استفاده از قیم برای نهال تازه کاشت شده

برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از ریق باد و باران  بهتر است از یک قیم و نگهدارنده در کنار نهال تازه کاشت شده استفاده شود.

آبیاری نهال تازه کاشت شده گردو 

همه نهال های تازه کاشت شده با هر مشخصه ای به دلیل ضعف ریشه در سال اول به رسیدگی وآبیاری بیشتری نیاز دارند، بعد از کاشت نهال گردو بهتر است نهال خود را آبیاری کنید و این کار را تا شش ماه هر هفته یک بار به اندازه نیاز نسبت به اقلیم منطقه انجام دهید.