آفات و بیماری های درختان انجیر

آفات و بیماری های نادر و کمیابی به درختان انجیر حمله میکنند و به دلیل شیره سفید رنگ این درخت بسیار مورد حمله شته و شپشک قرار میگیرند بعضی از این آفات ممکن است سبب کاهش باروری درختان انجیر شود و علاوه بر این آسیب ممکن است حتی باروری درختان قطع نیز شود . به طور میانگین درختان انجیر با هر رقم کاشتی مقاومت بالایی به سرما دارند و در فصول گرم نیز میتوانند از پوسیدگی و سوختگی شاخه و برگ خود جلوگیری بکنند ،اما در این میان شرایط و آب و هوایی و حجم بالاو غیر قابل کنترل آفات ممکن است آسیب زا باشند امروز چندتا از آفات و بیماری های آسیب زای درختان انجیر را خواهیم شناخت برای کسب اطلاع بیشتر در مورد ویژگی های نژاد های  مختلف درختان انجیر میتوانید به بخش ارقام نهال انجیر مراجعه بفرمایید . 

۱_پروانه برگخوار درختان انجیر 
۲_شپشک ستاره ای درختان انجیر 
۳_مگس انجیر
۴_کنه تارتن درختان انجیر
۵_قارچ فیتوفترا درختان انجیر 


۱_آفت پروانه برگخوار درختان انجیر 


یکی از آفات مهم درختان انجیر پروانه برگخوار میباشد ،این پروانه زمستان را به صورت لاروهای سنین بالا در زیر سنگها و شاخه و برگ درختان آلوده میگذراند و در طول این مدت رشدی خود هیچ فعالیتی از خود به نمایش نمیگذارند اما همزمان با هرس درختان انجیر و شخم زنی خاک شروع به فعالیت میکنند . از اول های ماه اسفند حالت شفیرگی به خود میگیرند و درحالی که یک پیله نازک تور مانند به دور خود می تنند مدتی بدون حرکت مانده و در اواخر اسفند ماه به شفیره تبدیل میشوند .با گرم شدن هوا نیز این پروانه ها از پیله های خود خارج میشوند که این اتفاق در فروردین ماه آغاز میشود ، جفتگیری ماده ها نیز بلافاصله از این اتفاق صورت میپذیرد که در نتیجه اینکار تخم های خود را روی شاخه های درختان انجیر میگذارندو یا در مواقعی بر سطح زیرین برگ درختان این کار را انجام میدهند . این حشره دارای 5 سن لاروی است که طول مدت هر سن لاروی ۲۸روز میباشد . 

روش درمان ،کنترل و پیشگیری از آفت پروانه برگخوار درختان انجیر 


تخم های این حشره دارای پارازیتوئید های گوناگونی میباشد ،لارو این حشره همرمان با رفتن آفتاب یعنی غروب از پناهگاه های خودشان خارج میشوند و به سمت میوه و تنه درختان انجیر حرکت میکنند . 
برای جلوگیری از آسیب شبانه لارو ها و پروانه های بالغ میتوان گونی هایی را دور درختان پیچید و یا با استفاده از مقوا و سموم موثر بر مرگ این آفات در کنترل بیماری کمک زیادی به درختان انجام داد . 
علاوه بر آن میتوان به دور طوقه درختان سموم را پودر پاشی کرد که علاوه بر جلوگیری از ورود این بیماری باعث میشود محیط برای رشد شان هم وجود نداشته باشد . 
زمانی که مشاهده کردید شاخه ای آلوده به لارو و تخم این پروانه ها است میتوانید با استفاده از سمومی که قرار است معرفی شود شاخه های آلوده را محلول پاشی کنید تا حمله کمی کنترل شود . 
یکی از روش های مهم سم پاشی استفاده از پلاستیک دور طوقه و شاخه آلوده میباشد بدین صورت که شما بعد از سم پاشی با بستن پلاستیک به دور مناطق سم پاشی شده امکان حرکت و فرار را از آفات گرفته و آن را در نطفه میکشید.  
اگر دیدید که با هیچ روشی بیماری کنترل نمیشود حتما باید نقطه بیمار را جدا کنید و در نقطه ای دور از درخت و گیاه بسوزانید 

روش شیمیایی موثر در کنترل آفت پروانه برگخوار


در کنترل این بیماری سمومی مانند دیملین یا همان دیفلوبنزورون۲۵٪و۳۰٪موثر واقع میشود از این سموم برای کنترل بید انجیر نیز استفاده میکنند . 

۲_آفت شپشک ستاره ای درختان انجیر


اولین بیماری مهم درختان انجیر که بسیار مخرب و آسیب زا میباشد شپشک ستاره ای است که حتی حجم کم این بیماری میتواند سبب خشک شدن درختان انجیر شود . این بیماری عاملی حشره ای دارد که اولین بار در ایران و روی شاخه های درخت انجیر در استهبان شیراز دیده شد . تا آنجایی که متوجه شدید این بیماری زمینه ی بومی داشته و در کشور ما بسیار شیوع دارد . در دهه ۸۰ در تنگاب جهرم این حشره بر روی انجیر وحشی دیده شد که طبق این مشاهدات از اولین روز پیدایش و کشف تغییرات نه چندان قابل مشاهده ای بر این حشره ایجاد شده که در اولین مشاهدات این حشره کمی مقاوم و کر‌ی شکل و مدور بوده است اما این ش‌شک امروز بسیار مقاوم تر شده و حتی میتواند سبب خشک شدن درختان انجیر شود . 
بدن این شپشک طی تغییرات آب و هوایی به هشت صفحه منظم قسمت شده هر وسط هر صفحه لکه سفید رنگی قابل مشاهده میباشد .باید توجه داشته باشید که جنس نر این حشره بدنی قرمز رنگ و د‌بال سفید دارد که به معنی تفاوت در شکل ظاهری جنس های مختلف این شپشک میباشد . 

روش کنترل ،درمان ،مبارزه و پیشگیری بیماری شپشک ستاره ای درختان انجیر 


بهترین روش کاهش آفت از شاخ و برگ آلوه خوراندن آن ها به دام در فصل خزان و حتی قبل از آن میباشد ،بعد از انجام این حرکت شما میتوانید با شخم زنی و کاهش محیط رشد این شپشک در کنترل آن سهیم شوید . این روش به این سبب بسیار توصیه میشود که زنبور بلاستوفاگا در کنترل این بیماری نقش بالایی دارد و با استفاده از سموم شیمیایی نه تنها از تاثیر این حشره مفید جلوگیری میکنید بلکه سمی که استفاده کردید در بعضی مواقع شرایط رشدی هرچه بیشتر این بیماری را فراهم تر میکند و علاوه بر آن سبب مرگ زنبور بلاستوفاگا نیز میشود با جدا کردن سرشاخه های آلوده درختان انجیر در اواخر زمستان و معدوم کردن آن میتوان کنترل این بیماری را به دست گرفت . بدترین بیمار ها و آفات در درختان انجیر را میتوان با سمپاشی به موقع و استفاده از کود های تقویتی درختان از بین برد و تا حد امکان با آنها مقابله کرد.


۳_آفت مگس درختان انجیر 


بعضی بیماری ها از همان تخم و یا سنین لاروی آسیب زا میباشند که نمونه ای از این آفت ها مگس انجیر میباشد .لارو این آفت با تغذیه از گوشت میوه های رسیده و نرسیده شکل ظاهری و بازار پسندی میوه را خراب میکند ،علاوه بر آن با ایجاد دالانهایی در گوشت و پوست این میوه شرایط ریزش میوه را فراهم میسازند . 
زمستان این آفت به صورت شفیره یا همان پوپاریم میگذرد که او را در ۵یا در ۱۰سانتی متری خاک های آلوده میتوانیم بیابیم . خوبی کاشت دیم این نهال در اینجاست که به ندرت میتوان این بیماری را در او یافت . 

بدترین بیمار های در درختان انجیر

روش کنترل ،درمان ،مبارزه و پیشگیری آفت مگس درختان انجیر 

باغداران محترم میتوانند در هر مرحله کشتی که اثرات این بیماری را دیدند به صورت مکانیکی و جمع آوری دستی این آفت چه به صورت کندن میوه آلوده و چه کندن برگ های آلوده میتوانید در کنترل این بیماری نقش داشته باشید . 
علاوه بر آن بعد از برداشت محصول ، میوه های آلوده ای که در پای درختان ریخته است را شما با جمع آوری و سوزاندن آنها و همچنین شخم زنی پای درختان در فصل پاییز در کاهش و کنترل این بیماری میتوانید موثر واقع شوید . 
اما به دور از روش های دستی و مکانیکی میتوانید از سموم شیمیایی مثل آمبوش (پرمترین)۰.۸ ،۲۵٪ در هزار این آفت را کنترل بکنید. 

۴_آفت کنه تارتن درختان انجیر 


وجود این کنه برای اولین بار در دهه ۶۰کشف شد که این بیماری انجیر نیز برای اولین بار در ایران یافت شد،کلا خاورمیانه به دلیل شرایط آب و هوایی خوبی که دارد کشت انجیر و توت از خیلی سال ها پیش در این منطقه رواج داشت و شما میتوانید هر رقم از این میوه ها را در جای جای ایران عزیزمان مشاهده بکنید . 
اولین بار در گرمسار و ورامین این بیماری کشف و جزو آفات خطرناک انجیر معرفی شد ، در حالت عمومی رنگ این کنه به رنگ زرد روشن میلاشد که با تغییر فصل و حرکت به سمت انتهای سال مثلا (اواخر فصل تابستان و اواسط پاییز )به رنگ نارنجی تغییر رنگ پیدا میکند . 
این آفت نیز همانند آفت شپشک نر و ماده اش شکلی متفاوت از هم دارند و جنس ماده به شکل بیضی و نر آن حالتی کشیده تر و تخم هایی با رنگ روشن تر و کروی تر را دارا می باشد . 

روش کنترل ،درمان ،پیشگیری آفت کنه تارتن درختان انجیر


این بیماری را میتوان با رعایت اصول کشاورزی و انجام درست آنها و همچنین با از بین بردن علف های هرز میتوان شکست داد . 
علاوه بر آن میتوان از بنزوکسی میت (سیترازون)۲۰٪EC که باید به مقدار یک در هزار قاطی شود کنترل این کنه را به دست گرفت . 
استفاده از سمومی مانند پروپارژیت ،برومو پروپیلات ،فن پیروکسی میت کمتر از ۰.۵ در هزار نیز میتواند تاثیر گذار باشد . 


۵_قارچ فیتوفتورا درختان انجیر 


همانطور که از نامش معلوم است این نوع بیماری عاملی قارچی داشته که علاوه بر تاثیر بر میوه درختان انجیر مستقیما بر شاخه ها و برگ درختان تاثیر زیادی میگذارد و ابتدا با کاهش روند فتوسنتز و بستن روزنه های سلول های سبز برگ ها باعث پژمردگی ،پیچیدگی و در نهایت سبب خشک شدن برگ درختان میشود . چنانچه این بیماری کنترل نشود در دراز مدت سبب خشک شدن اندام حیاتی درختان (ریشه آنها میشود و تا آنجایی که با آسیب به ریشه درخت رو به میر میرود شما در کمترین زمان ممکنی که فکر بکنید درختان انجیر حود را از دست خواهید داد . 

روش کنترل ،درمان ،مبارزه و پیشگیری بیماری قارچ فیتوفتورا درختان انجیر 


همان لحظه که این بیماری را مشاهده کردید باید اگر در حجم بالا باشد شاخه را قطع و به دور از درختان خود بسوزانید و یا از سموم الیت و یا قارچ کش ریدومیل استفاده بکنید . جهت خرید نهال انجیر و مشاهده انواع نهال انجیر به بخش ارقام درختان انجیر مراجعه کنید.