نهال آلو
خرید انواع نهال آلو

فروش 8 رقم از بهترین و پربارترین ارقام نهال آلو در نهالستان یشیل نهال با انواع پایه های رویشی ریشه کشت بافت آزمایشگاهی ، پیوندی و پایه بذری به صورت ریشه باز و گلدانی خدمت شما مشتریان به صورت عمده و خرده انجام می شود.

لیست قیمت خرید نهال آلو

نهال آلو اختری

نهال آلو اختری

 • زمان‌گلدهی:2 سال
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال آلو اختری در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال آلو اختری پایه رویشی می باشد.
 • نهال آلو اختریپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال آلو اختری پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال آلو اختری اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال آلو اختری دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال آلو برقانی

نهال آلو برقانی

 • زمان‌گلدهی:2 سال
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال آلو برقانی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال آلو برقانی پایه رویشی می باشد.
 • نهال آلو برقانیپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال آلو برقانی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال آلو برقانی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال آلو برقانی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال آلو خرمایی

نهال آلو خرمایی

 • زمان‌گلدهی:2 سال
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال آلو خرمایی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال آلو خرمایی پایه رویشی می باشد.
 • نهال آلو خرماییپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال آلو خرمایی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال آلو خرمایی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال آلو خرمایی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال آلو زرد اراک

نهال آلو زرد اراک

 • زمان‌گلدهی:2 سال
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال آلو زرد اراک در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال آلو زرد اراک پایه رویشی می باشد.
 • نهال آلو زرد اراکپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال آلو زرد اراک پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال آلو زرد اراک اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال آلو زرد اراک دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال آلو سانتروزا

نهال آلو سانتروزا

 • زمان‌گلدهی:2 سال
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال آلو سانتروزا در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال آلو سانتروزا پایه رویشی می باشد.
 • نهال آلو سانتروزاپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال آلو سانتروزا پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال آلو سانتروزا اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال آلو سانتروزا دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال آلو سیاه

نهال آلو سیاه

 • زمان‌گلدهی:2 سال
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال آلو سیاه در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال آلو سیاه پایه رویشی می باشد.
 • نهال آلو سیاهپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال آلو سیاه پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال آلو سیاه اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال آلو سیاه دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال آلو شابلون

نهال آلو شابلون

 • زمان‌گلدهی:2 سال
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال آلو شابلون در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال آلو شابلون پایه رویشی می باشد.
 • نهال آلو شابلونپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال آلو شابلون پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال آلو شابلون اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال آلو شابلون دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال آلو شرابی

نهال آلو شرابی

 • زمان‌گلدهی:2 سال
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال آلو شرابی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال آلو شرابی پایه رویشی می باشد.
 • نهال آلو شرابیپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال آلو شرابی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال آلو شرابی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال آلو شرابی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

برای خرید نهال منتظر فردا نباش، همین الان با ما در تماس باش

یشیل نهال با ضمانت واقعی بازگشت کالا، ارائه ی فاکتور و قیمت رقابتی، یک انتخاب مطمئنِ✔

ضمانت بازگشت کالا

ارسال طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت

ضمانت اصالت کالا

صدور فاکتور رسمی

فهرست مطالب

سن بلوغ در نهال آلو به رقم آلو و نوع پایه نهال آن بستگی دارد . رقم آلو اختلاف چندان فاحشی در سن بلوغ ایجاد نمی کند اما این که نهال آلو پایه بذری باشد یا پایه رویشی می تواند به میزان چشم گیری سن بلوغ را افزایش یا کاهش دهد چرا که نهال های پایه رویشی زودتر از پایه بذری بالغ می شوند . 


عمر درخت آلو چقدر است ؟


درخت آلو به طور تقریبی نزدیک به پنجاه سال عمر می کند . رقم ذکر شده یک عدد کاملاً تقریبی است . ممکن است به دلیل اهمال در نگهداری و مراقبت درخت آلو عمر درخت کوتاه شود یا به علت بیماری و هجوم آفات از بین برود بنابراین کود دهی ، آبیاری ، سمپاشی ، کشت در منطقه آب و هوایی مناسب و ... عوامل مؤثری در تعیین طول عمر یک گیاه می باشد . 


عمر اقتصادی درخت آلو چقدر است ؟


عمر اقتصادی یا عمر مفید درخت آلو به صورت میانگین 25 سال است . منظور از این اصطلاح طول دوره ای است که درخت آلو بیش ترین میزان محصولات را با بهترین کیفیت ممکن تولید می کند و در این دوره ، بازدهی فوق العاده بالایی دارد . پس از گذشت بیست و پنج سال میزان تولید محصولات آن کم کم کاهش پیدا می کند و درخت رو به کهنسالی می نهد . 


نهال آلوی پربار


پربار بودن درخت آلو پیش از هرچیز به نوع پایه آن بستگی دارد در نهال آلوی پایه کشت بافت ویژگی پربار بودن به این صورت که به صورت ژنتیکی از رشد طولی درخت کاسته شده و بر رشد شاخه ها متمرکز گشته اند ، تقویت شده است علاوه بر این عواملی وجود دارد که در صورت عدم رعایت آن ها حتی اگر نهال آلو پربار باشد هم نمی توانید انتظار تولید محصول بالا را داشته باشید . نور کافی ، آب و هوای مناسب ، خاک مرغوب ، کوددهی و آبیاری از جمله مهم ترینِ این عوامل هستند که با رعایت آن ها به درخت آلو امکان پربار شدن خواهید داد .


فصل تولید محصول درخت آلو 


آلو از دسته میوه های تابستانی است و با شروع فصل تابستان کاملاً می رسد . البته برخی ارقام با توجه به آب و هوای منطقه ای که در آن کشت می شوند کمی زودتر یا کمی دیرتر به ثمر می نشینند اما در کل فصل میوه دهی درخت آلو محدود به تابستان است . 


نهال آلوی زودبازده


ارقام نهال آلوی موجود در یشیل نهال ، نهال آلوی زودبازده می باشند . این قبیل نهال ها سن بلوغ کم تری دارند و زودتر از نهال های پایه بذری بالغ و بارور شده و شروع به تولید محصول می کنند . علاوه بر این بازدهی بالا و بهتری دارند و در قبال انرژی و هزینه ای که برای خرید و کاشت و داشت نهال انجام می دهید خیلی سریع به سود قابل توجهی دست خواهید یافت . 


نهال آلوی دیرگل


شکوفه های نهال آلوی دیرگل پس از نهال های معمولی و همچنین پس از سرمای دیررس بهاره سربرمی آورند . این خصیصه امتیازی است تماماً به سود کشاورزان چرا که سرمای دیررس بهاره قادر است محصولات باغ را به آنی نابود سازد این سرما که معمولاً با بارش شدید باران و تگرگ همراه است پس از گرم شدن هوا و بیدار شدن درختان از خواب زمستانه و شکوفه دادن آن ها پدیدار می گردد و قادر است شکوفه ها را خشک کرده یا موجب ریزش آن ها گردد . نهال آلوی دیرگل معمولاً بعد از گذراندن این سرما شکوفه می دهد و میزان خسارت در این حالت بسیار کاهش پیدا می کند . 


ارقام نهال آلو


آلو میوه ای با تنوع بالاست و در رنگ های زرد تا قرمز تیره وجود دارد که رنگ آن بسته به رقم ممکن است تغییر کند . برخی از این ارقام به دلیل مرغوبیت و محبوبیت نزد کشاورزان رواج بیش تری دارد و کشت آن ها صرفه اقتصادی بالایی خواهد داشت . نهالستان یشیل نهال دارای مهم ترین ارقام تجاری نهال آلو از جمله آلوی برقانی ، آلو سیاه ، آلو شابلون ، آلو خرمایی ، آلو اختری ، آلو قطره طلا ، آلو سانتروزا ، آلو زرد اراک ، آلو شرابی ، آلو یلو اگ ، آلو هاوران ، آلو لومبارد ، آلو لری ان ، آلو لاتیتیا ، آلو کالیفرنیا ، آلو غول پاییز ، آلو شایرو و آلو رین کلود (آلو سبز) از رایج ترین ارقام آلو می باشد .


نهال آلوی پایه بذری


نهال آلوی پایه بذری در نتیجه جوانه زدن و رشد بذر گیاه به وجود می آید این روش تکثیر از روش های سنتی و دیرینه است که به وسیله کاشت بذر گیاه انجام می شود . نهال های پایه بذری رشد طولی زیادی دارند و از نظر تولید محصول و طول عمر اقتصادی متوسط می باشند . 
کاشت بذر آلو یک پروسه طولانی مدت دارد که معمولاً کشاورزان ترجیح می دهند از نهال های آماده پایه بذری استفاده کنند . 


نهال آلو پایه رویشی


روش های رویشی در مقابل روش تکثیر جنسی یعنی کاشت بذر قرار دارند که به آن ها روش غیرجنسی تکثیر گیاهان هم گفته می شود . 
قلمه زدن ، خوابانیدن ، پیوند زدن ، پاجوش و کشت بافت از روش های رویشی تکثیر گیاه می باشند . 
نهال های پایه رویشی محصولات بهتر و با کیفیت تر تولید می کنند و از نظر کمیت نیز در رده ای بالاتر از نهال های پایه بذری قرار دارند . 


منظور از نهال آلو پیوندی چیست ؟


پیوند زدن یکی از روش های رویشی تکثیر نهال آلو می باشد . در این روش با جدا کردن پیوندک از یک درخت پربار و با کیفیت و الصاق آن به یک رقم مقاوم و سازگار می توانید یک گیاه جدید تولید کنید البته پیوند زدن همیشه به این منظور انجام نمی شود و گاهی می توان برای احیا یا مقاوم سازی گیاه دست به پیوند زد . 


آلو را با چه گیاهانی می توان پیوند زد ؟ 


برای پیوند زدن دو گیاه اولاً که تنها گیاهان دو لپه ای را می توان پیوند زد در ثانی گیاهان تنها با هم خانواده های خود قابل پیوند زدن هستند و  باید از نظر ژنتیکی مشابه به هم باشند تا به هم پیوند بخورند . آلو را می توان به ارقام بادام ، ارقام زردآلو ، ارقام آلو ، ارقام گوجه سبز و ... پیوند زد .  

 
نهال آلو پایه کشت بافت 


کشت بافت یکی از مدرن ترین روش های رویشی می باشد که تحولی عظیم در صنعت کشاورزی ایجاد نموده است چرا که کاملاً متفاوت از روش های دیگر بوده و نهال های تولید شده با این روش ویژگی های منحصر به فرد و فوق العاده ای دارند . در این روش مقداری از بافت گیاه را در شرایط آزمایشگاهی پرورش می دهند و با روش های علمی مختلف یک سری ویژگی ها را از ژنتیک گیاه حذف ، اضافه و یا تقویت می کنند به عنوان مثال گیاه را نسبت به بی آبی ، کم آبی ، آفات ، بیماری ها ، سرمای شدید ، گرمای شدید و سرمای دیررس بهاره مقاوم می سازند و یا موجب دیرگل ، زودرس و زودبازده یا پربار شدن نهال می گردند سپس آن را در سینی های مخصوص کشت کرده و در نهایت به فروش می رسانند . 


چگونه بذر آلو بکاریم ؟


دانه آلو را در کیسه پلاستیکی حاوی کمپوست مرطوب قرار داده و درب آن را محکم ببندید . کیسه را درون یخچال قرار دهید و از یخ زدن آن هم جلوگیری کنید . رطوبت کمپوست را هر مدت یک بار شارژ کرده و اجازه دهید دانه آلو در آن شرایط جوانه بزند . پس از جوانه زنی دانه را در گلدان و یا در زمین بکارید و در هر دو حالت بذر آلو حدأقل بایستی روزانه شش ساعت در معرض تابش مستقیم نور خورشد باشد تا رشد کند و ریشه در خاک محکم کند . نهال حاصل از این فرآیند نهال آلوی پایه بذری می باشد .


نهالستان معتبر 


در سطح کشور نهالستان های مختلفی وجود دارد که به صورت با واسطه یا مستقیم فعالیت دارند . اعتبار نهالستانی که خود دارای خزانه باشد و به صورت مستقیم محصول عرضه دارد به مراتب بیش از واسطه ها می باشد . همچنین میزان سابقه ، حسن شهرت ، کادر مجرب ، داشتن دفتر کار مشخص و ... از مهم ترین ویژگی های یک نهالستان معتبر است .
نهالستان یشیل نهال با بیش از یک دهه سابقه فعالیت در زمینه پرورش ، تولید و تکثیر ارقام نهال آلو و واردات ارقام خارجی آلو یکی از معتبرترین نهالستان های سطح کشور است که به صورت بین المللی نیز فعالیت می کند . علاوه بر این دارای تنوع بسیاری از ارقام مختلف نهال آلو در انواع پایه رویشی ، پایه بذری ، پیوندی ، گلدانی ، ریشه باز و ... است در این حالت آیتم های فراوانی برای انتخاب وجود دارد و هر شخص بسته به نیاز خود محصول موردنظرش را تهیه می نماید . 
نهالستان یشیل نهال در کنار محصولات ، تضمین باردهی و اعتبار اصالت کالا به شما مشتریان گرامی ارائه می نماید . 
برای کسب اطلاعات بیش تر با شمارهای مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید .